Pontoppidans forklaring, spørsmål 400-449

Pontoppidans forklaring, spørsmål 400-449


400.Hvem er Jesus Kristus?
Guds og Marias sønn, sann Gud og sant menneske.  


401.Er da Kristus to personer?
Nei.
1Tim 2:5    For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.     
Men i Kristi ene guddommelige person er to naturer nøye forenet: den guddommelige og den menneskelige.  


402.Har disse to naturene alltid vært forenet i Kristus?
Nei. Den guddommelige naturen har han fra Faderen fra evighet.
Salme  2:7    Du er min Sønn, jeg har født deg i dag!    
Gal  4:4     Men den menneskelige naturen har han fra sin mor, Maria. Men da
tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne.

 

403.Hvordan kan vi ut fra Skriften bevise at Kristus i sitt vesen er en sann Gud?
-Det må han være siden han er født av Faderen fra evighet, har guddommelige egenskaper og gjør guddommelige gjerninger.
-Bibelen sier det også med klare ord, som f.eks.
1  Joh  5:20    Jesus Kristus, han er den sanne Gud og det evige liv. 
Tit 2:13    ...mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesus Kristi herlighet.

 

404.Men kan du også bevise at Kristus er Gud og mann i én person?
Ja.
Joh 1:14    Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.      
Rom 9:5    Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet
etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet.    


405.Hvorfor måtte Guds sønn bli sant menneske?
Han måtte ha vår dødelige natur for å kunne dø for oss.  


406.Hvorfor måtte han også være sann Gud?
For at hans død og offerblod kunne ha en ubegrenset soningskraft.  


407.Er Jesus av Nasaret den sanne Messias og den Frelser som var lovet verden?
Ja, for alt som Bibelen sier om den sanne Messias, passer helt på Jesus fra Nasaret: han er født av Juda stamme, av Davids slekt, i Betlehem, Davids by, av en jomfru. Ja, alt annet som er spådd om Messias’  fornedrelse og opphøyelse, passer helt på vår Jesus fra Nasaret, og bare på ham.
1M 49:8-10, 2  Sam 7:12, Mika 5:12, Jes 7:14, Hag  2:7-9, Dan  9:24, Salme  22, Jes 53

 

408.Hvem har født Jesus til verden?
Maria, en ren og hellig jomfru. Hun var trolovet med Josef, Jesu pleiefar, men visste ikke av noen mann.  


409.Er da ikke Jesus unnfanget og født med synd?
Nei. Selv om Maria hadde arvesynd i sin natur, arvet likevel ikke Kristus den. Ved unnfangelsen ble den renset ut av Den Hellige Ånd.
Luk 1:35    Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg.  Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn. 

 

410.Hvilken nytte kan vi ha av å tenke på at Jesus er blitt menneske?
Denne herlige sannheten gir oss trøst, da den forsikrer oss om:

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

at Gud har en inderlig kjærlighet til oss syndige mennesker,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

at vi i sannhet er blitt helt forsonet med Gud,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

at menneskenaturen er blitt opphøyet til en ærefull rang ved å bli forenet med Gud i Kristus.
Dette bør tilskynde oss til å rense oss fra all urenhet på kjød og ånd.  


411.Hva betyr Frelserens to navn?
Navnet Jesus betyr frelser.
Matt 1:21    Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.   
Navnet Kristus er det samme som Messias og betyr den salvede.  


412.Hva ble Kristus salvet med?
Med Den Hellige Ånd og kraft, og det i fullt mål. Den guddommelige naturen gav den menneskelige naturen av sine guddommelige egenskaper i det øyeblikk da den personlige foreningen mellom de to naturene skjedde.
 
Apgj 10:38, Joh. 3:34   

 

413.Var det som Gud eller menneske Kristus ble salvet?
Som menneske, for som Gud hadde han alt fra evighet av.  


414.Brukte Kristus alle sine guddommelige egenskaper bestandig?
Nei, ikke i sin fornedrelsesstand, unntatt når han gjorde mirakler for å vise hvem han var.  


415.Hvorfor ble vår Frelser salvet av Gud og gitt guddommelige egenskaper?
For at han kunne utføre sine tre embeter: det yppersteprestelige, det profetiske og det kongelige. Til disse embeter ble en i det gamle testamentet innvidd ved å bli salvet. Kristi tre embeter kalles ellers med ett navn Kristi forsonerembete.  


416.Hva vil det si at Kristus er vår yppersteprest?
At han én gang har ofret seg selv på korset for våre synder, og at han stadig ber for oss og velsigner oss.
Hebr  7:24-26    ...   Jesus har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. For en slik yppersteprest var det vi måtte ha  –  hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene.   
1 Joh 2:1, Ef 1:13   

 

417.Hva vil det si at Kristus er vår profet?
At han lærer oss Guds vilje, så vi kan bli salige. Dette har han før gjort i egen person, men nå gjør han det ved sin Ånd og sine tjenere.
Joh 6:14     Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.   418.Hva vil det si at Kristus er vår konge?
At han styrer, oppholder og beskytter sine troende mot deres fiender.  


419.Har denne konge noe kongerike?
Ja, men et åndelig rike. Det er hans kirke eller nådens rike her på jorden. Fra dette riket flytter han engang sine troende til herlighetens rike i himmelen.
Joh 18:36    Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. 

 

420.Hva skal du oppmuntres til når du betrakter Kristi embeter?
Til å

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

elske ham som min yppersteprest og gjenløser,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

tro ham som min profet,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

ære og adlyde ham som min konge.
Da kan jeg også ha stor trøst av hans embeter.  


421.Hvilket navn har de troende fått etter Kristus?
Kristne, det vil si salvede. Han har salvet dem med sin Ånd.
1 Joh  2:20    Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt.    

 

422.Er alle mennesker i de kristne land slike kristne?
De kalles vel ofte kristne, men de fleste mangler salvelsens ånd og nåde.  


423.Er de sanne kristne også salvet til åndelige prester, konger og profeter?
Ja, og det viser de slik:

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Som prester ofrer de seg selv til Gud, velsigner og ber for seg selv og andre.

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Som konger styrer de seg selv ved Guds Ånd og kjemper mot sine åndelige fiender.

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Som profeter lærer, straffer, formaner og trøster de seg selv og andre.  


424.Men skal enhver kristen som en åndelig prest preke offentlig?
Nei, til det skal man bli kalt av Gud gjennom øvrigheten eller menigheten. Derimot har hver enkelt kristen kall og plikt til å lære, trøste og oppbygge andre i daglig omgang og ellers når det er anledning.  
1 Tess 5:11-14    Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør. -  Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle!   
Hebr  3:13     Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik.


425.Hvilket av de tre embetene sikter mest mot gjenløsningsverket?
Kristi embete som yppersteprest. Ifølge det er han vår forsoner og talsmann. Men ingen kan ha Kristus til sin yppersteprest og ha del i gjenløsningen uten at han også følger Kristus som sin profet og konge.
1. Kor 1:30

 

426.Vår salighet er altså bygd på Kristi embete som ypperste-prest. Si da tydelig hva vi må vite om gjenløsningen!
Vi må kjenne

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

han som har gjenløst oss,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

hvem han har gjenløst,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

det middel han har gjenløst oss med,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

det onde han har gjenløst oss fra, og

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

den hensikt han hadde med sin gjenløsning.  


427.Står det ikke noe om dette i katekismen?
Jo, det er sagt i få ord slik: Han er min Herre, som har gjenløst meg, fortapte og fordømte menneske, kjøpt og frelst meg fra alle synder, fra døden og djevelens vold, -ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige, dyre blod og med sin uskyldige pine og død. Alt dette har han gjort, for at jeg skal være hans egen, leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferdighet, uskyldighet og salighet.


428.Hvem har altså gjenløst oss?
Vår Herre Jesus Kristus, Guds og Marias Sønn, sann Gud og sant menneske, har gjenløst oss, både som Gud og menneske.
Apgj  20:28    Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod.  


429.Har ikke Faderen og Den Hellige Ånd gjenløst oss?
De har vel elsket oss og medvirket til at vi ble gjenløst. Men selve gjenløsningsverket - med lidelse og død - kunne de ikke utføre.  Joh 3:16   1. Kor 6:11 

 

430.Hvorfor ikke?
Fordi Faderen er Gud og kan derfor ikke dø. Det samme gjelder Den Hellige Ånd. Men Sønnen er sann Gud og sant menneske. Han døde og utøste sitt blod for våre synder.  

 

431.Hvem har Kristus gjenløst?
Meg arme, fortapte og fordømte menneske.


432.Hvordan kan du være sikker på at du er gjenløst?
Alle mennesker er gjenløst, og da hører også jeg med.
1 Tim 2:5-6     Kristus Jesus gav seg selv til en
løsepenge for alle.

 

433.Gi enda et Skrift-bevis for at alle mennesker er gjenløst ved Kristus!
Apostelen Paulus lærer oss utførlig at oppreisningen i Kristus gikk like langt som fallet i Adam, nemlig til alle. Rom 5:15-21   
1 Joh 2:2     Og Jesus Kristus er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.   
1 Tim  4:10    For vi har satt vårt håp til den levende Gud, han som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.     


434.Har da Kristus også gjenløst dem som styrter seg selv i fordømmelsen ved ubotferdighet og vantro?
Ja.
2 Pet 2:1     De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. 

   

435.Hva har Kristus gjenløst oss med?
Ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige og dyrebare blod og sin uskyldige død, ja, ikke bare med lidelse, men også med lydighet og oppfyllelse av loven.
1 Pet 1:18-19       For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og
lyteløst lam.     
Rom 5:19    For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet.

 

436.Var det påkrevd å bruke et så kostbart middel til å gjenløse oss?
Ja, det var helt nødvendig at Kristus ofret sitt blod for å rense oss og sone for våre synder.
Hebr  9:22    Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt.  


437.Hva er det onde som Kristus har gjenløst oss fra?
Synd, død og Satans rike.

 

438.Hvordan har Kristus frikjøpt oss fra synden?

1.   At syndens skyld og straff blir tatt bort.
1 Joh 1:7    Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.    
Kol  1:14     I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.  

2.   At syndens makt og herredømme blir brutt. Til slutt blir syndens rot utryddet når mennesket dør.
Rom 6:14    For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.             
1 Pet  2:24    Kristus bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt
legt. 

 

439.Kan jeg ikke la synden herske over meg, men likevel slippe straff for synden?
Nei, det ser vi av de siterte bibelordene.
Men her tar ubotferdige feil. De misbruker evangeliet til en frihet for kjødet. De vil at Kristus skal frigjøre dem bare fra straffen for synden, men ikke fra selve synden. Den vil de tjene - i sin åndelige død.  


440.Hva vil det si at Kristus har gjenløst oss fra døden?  

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Den legemlig død er blitt en inngang til livet.

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Den åndelige død har tapt sin makt.

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Den evige død har de troende ingen grunn til å frykte mer for.
Joh 11:25-2 Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. 


441.Hva vil det si at Kristus har gjenløst oss fra Satan og hans rike?
At Satan ikke lenger har noen makt over oss. Vi kan stå ham imot og behøver ikke å være redde for ham når vi frykter Gud.
Hebr  2:14-15    Ved sin død skulle Jesus gjøre til intet den som hadde
dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. 

 

442.Hvilken hensikt hadde Jesus med å gjenløse deg?
For at jeg skal være hans egen, alltid leve under ham i hans rike og tjene ham.

 

443.Gir da Kristi gjenløsning deg ingen frihet til å tjene synden, Satan og verden eller tilhøre dem?
Nei, det er å stjele fra Kristus, vår rette Herre, det som han har kjøpt så dyrt.
Luk 1: 69 –75    Han oppreiste for oss et frelsens horn - - - og gav løftet om å fri oss fra våre fienders hånd og gi oss å tjene ham uten frykt i hellighet og rettferd for hans åsyn alle vårt livs dager. 
Rom 6:18    Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten.  
Tit 2:14    Kristus gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et
eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.    
1 Kor 6:20   

 

444.Kan en merke på verdens barn at Kristus har gjenløst dem?
Nei, for de har på nytt solgt seg til synden og Satan, Guds fiende.  


445.Var Kristus, vår gjenløser, i mer enn én stand?
Ja, i fornedrelsesstanden og i opphøyelsesstanden.
Paulus skriver om begge:
Fil  2:6 – 11    Da han var i Guds skikkelse, holdt han det ikke for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset.
Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.  

             

446.Hva er Kristi fornedrelsesstand?
Det er at Kristus lot være å gjøre full og stadig bruk av de guddommelige egenskaper han hadde fått som menneske. Han tok på seg en tjener­skikkelse, for å kunne forsone Gud for oss med sin lydighet.  


447.Hva er Kristi opphøyelsesstand?
Det er at Kristus, som menneske, etter at lidelsen var over, ble opphøyd til en full og stadig bruk av de guddommelige egenskaper. Dette skjedde for at vi skulle få del i den saligheten han hadde vunnet for oss.  


448.Hvor mange trinn er det i Kristi dype fornedrelse?
Den apostoliske trosbekjennelsen nevner fem:

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

fødselen i fattigdom,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

lidelsen,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

korsfestelsen,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

døden og

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

begravelsen.  


449.Hvorfor begynte Kristus sitt liv med å la seg føde i fattigdom i en stall?
Han ville tidlig vise at han ikke søkte makt og rikdom i verden, men bare å gjøre oss rike med sin fattigdom.