Pontoppidans forklaring, spørsmålene 500-549

Pontoppidans forklaring, spørsmålene 500-549

500.Er den sanne tro alltid like sterk hos alle?
Nei, for når den
anfektes av vantro, er den iblant meget svak. Da er den som en skjelvende hånd, som knapt tør gripe Guds nåde - eller ta den til seg. Men den strekker seg likevel ut etter nåden med hjertelig lengsel og begjær.
Mark 9:24    Jeg tror! Hjelp min vantro!   

501.Men er Gud tilfreds med en slik svak tro?
Ja, når den bare er sann og oppriktig. Det merkes best på at vi virkelig hater synden og lengter etter å få en sterkere tro, selv om vi da ikke føler troens frimodighet.
Matt  5:3-6    Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.     

502.Hva nytte har vi av den tro vi får ved gjenfødelsen?
Den aller største nytte. For det er bare troen som griper Kristus og gjør synderen rettferdig, d.v.s. gir ham del i Kristi rettferdighet.
Rom 5:1    Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. 

503.Hva er rettferdiggjørelsen?
Den består i at den treenige Gud av bare nåde frikjenner en botferdig og troende synder. Han blir frikjent både for sin synd og den straffen han har fortjent. I stedet blir han tilregnet Kristi rettferdighet. Gud ser på ham i Kristus som om han aldri hadde syndet.
2 Kor 5:21    Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.
Rom 3:28    For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.   
Gal 2:16    ...  Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger.   

504.Er nå en sådan rettferdiggjort sjel i en virkelig salig og bedre tilstand enn før?
Ja, i sannhet, for nå er den nøye forenet med den treenige Gud. Han bor i hjertet, som nå er blitt hans tempel. Sjelen er i Kristus blitt rik på åndelig velsignelse og himmelske goder og på nådens og salighetens rike skatt, - herligheter i evangeliet som ikke kan verdsettes høyt nok.
Salme 32:1-2    Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd.      

505.Hvilke nådegaver bringer evangeliet oss?
Det gir oss Kristi rettferdighet, syndsforlatelse, fred med Gud, barnekår og dermed arverett til himmelen. Gjennom evangeliet møter vi Guds faderlige omsorg og får kjenne hvor god Guds kjærlighet er. Vi får en barnlig tillit til ham og tør komme frimodig med våre bønner. Han gir visshet om at han er nådig, at han vil høre våre bønner, hjelpe oss i all nød og verne oss mot alle synlige og usynlige fiender, at han er tålmodig med oss i vår svakhet og bærer over med oss livet gjennom. Videre gir evangeliet oss forsmak på det evige liv.  Det gir oss glede i Den Hellige Ånd og lar oss bli ledet, opplyst, drevet og gitt kraft av denne Ånd. Det befrir oss fra syndens straff og herredømme, fra Guds vrede, lovens forbannelse og tvang, fra Satans, helvetes og dødens makt, fra verden og en vond samvittighet. Evangeliet forsikrer oss om at alt - selv de bitreste lidelser - skal få et utfall som er til det beste for de troende, og gir et levende håp om saligheten. Til sist følger så den usigelige, evige gleden og herligheten i himmelen.
Ef  1:3    Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.      
Ef  3:8    Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne for hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom.      
Rom 10:15    Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!      

506.Når smaker disse herlige gavene best for en rettferdiggjort sjel?
Når Den Hellige Ånd kan få vist han dem under bedrøvelse og anfektninger. En troende må derfor:

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

gjennom vekst i troen søke å ta til seg disse gavene med største omhu,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

ta vare på dem både i frykt og glede, og

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

få lyst og kraft gjennom disse gavene til å gå videre i den daglige fornyelsen som følger etter rettferdiggjørelsen.
Ef 1:16-19    Jeg holder ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i mine bønner. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror,  etter virksomheten av hans veldige kraft.  
2 Kor 4:3-4    Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går fortapt, det er skjult. For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.


507.Hva er egentlig fornyelsen?
At vi stadig blir avkledd det gamle mennesket og iført det nye. Det vil si at synden blir undertrykt, og at vi daglig går fram i det gode: i opplysning og kunnskap om Gud, i tro, håp, kjærlighet, ydmykhet, saktmodighet, tålmodighet, selvfornektelse, lyst til bønn og Guds ord, kraft til å stå imot synden og strebe etter å bli helliggjort osv.
Ef. 4:22-24    Dere må avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd og sinn.  Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.  

508.Hvorfor kalles denne fornyelsen “daglig”?
Fordi den ikke straks er fullendt, slik som rettferdiggjørelsen. Den må derimot fortsette ved daglig øvelse hele livet gjennom, så Guds bilde og sinnelag kan komme mer og mer til syne hos hans gjenfødte barn.
Fil 3:12    Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.   

509.Hva er Den Hellige Ånds siste velgjerning mot oss mennesker?
At han oppholder oss i troen. For når han har helliget oss ved å gjenføde, rettferdiggjøre og fornye oss, så oppholder han oss også i alle fristelser ved den sanne tro inntil døden, hvis vi ikke med vilje faller fra.
Fil 1:6    Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. 
1 Pet 1:5    ...dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.
1 Pet 5:10    Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.

510.Hvordan oppholder Den Hellige Ånd de troende?
Han overbeviser og tukter, lærer, leder og trøster deres hjerter.  

511.Hvordan overbeviser og tukter Den Hellige Ånd de troende?
Han gjør samvittigheten øm og lar selv de aller minste synder føles med smerte og virke til ydmykelse.
Joh 16:8    Og når Talsmannen kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.  

512.Hvordan lærer Den Hellige Ånd de troende?
Ved Guds ord åpner og opplyser han vår forstand mer og mer. I hjertet bekrefter han sannheten mot all villfarelse.
1 Joh  2:20-27    Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt. Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen. La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og Faderen. Og dette er løftet han lovte oss: det evige liv. Dette har jeg skrevet til dere om dem som forfører dere. Og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham, slik som den lærte dere.

513.Hvordan leder Den Hellige Ånd de troende?
Ved sin hemmelige tukt og advarsel holder han oss fra å synde, og oppmuntrer, beveger og driver oss til det gode.
Rom 8:14    For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.
Gal 5:16     Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.  

514.Hvordan trøster Den Hellige Ånd de troende?
Han minner oss - særlig når vi er i nød og fristelse - om at Gud er nådig og vil hjelpe oss, han lar oss smake den trøstende kraften i evangeliet, og oppholder oss i tålmodighet ved å holde håpet levende.
Rom 15:13    Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft. 
Rom 8:16    Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.  

515.Hva kalles - og er - de mennesker som Ånden helliggjør og oppholder slik?
Hellige mennesker.
Ef 1:1    Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel - til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus.   

516.Hvor finnes disse hellige mennesker?
I den hellige, allmenne kirke.  

517.Hva menes her med kirken?
Det menes ikke selve kirkebygningen, men et åndelig samfunn, fellesskap og forbund av hellige mennesker.  

518.Hvor mange slike kirker eller samfunn er det?
Det er bare én, og den er allmenn, dvs.: Den omfatter alle sanne kristne over hele verden. Den er altså ikke bundet til noe bestemt sted. Her på jorden er kirken stridende, men i himmelen skal den bli
triumferende.  

519.Hvorfor blir kirken kalt kristen?
Fordi den bekjenner seg til Kristi lære og har Kristus selv til eneste hode og herre.  

520.Er det sikkert at en kirke som kaller seg kristen og bekjenner Kristi navn, virkelig er en kristen kirke?
Nei. En sann kristen kirke er den bare såfremt den

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

forkynner Kristi ord uforfalsket, og

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

forvalter de hellige sakramenter slik han har innstiftet dem.

Dette er kirkens kjennetegn.
Joh 8:31f    Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

521.Blir da alle som lever og dør i den sanne kirke, salige?
Nei, ikke alle i den synlige kirke blir salige, men bare de som er med i den usynlige.
Matt 22:14    For mange er kalt, men få er utvalgt.           

522.Men når det bare er én kirke, hvordan kan en da tale om en synlig og en usynlig?
Det er bare én kirke, men i den ene synlige samlingen av mennesker er det to slags medlemmer: hyklere og sanne kristne.  

523.Hvem er hyklere og bare synlige medlemmer av kirken?
De som bekjenner Kristus bare med munnen, uten å leve etter Guds vilje.
Matt 7:21    Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den osm gjør min himmelske Fars vilje.

524.Hvem er sanne kristne og rette medlemmer av kirken?
De som i troen gjør Guds vilje, så de holder seg til Herren og er én ånd med ham.
1 Kor 6:17    Men den som holder seg til Herren, er én ånd med ham.
Rom 8:9    Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke  Kristus til.     

525.Kan en alltid kjenne de sanne kristne fra hyklerne?
Herren kjenner alltid sine, men menneskene kan ikke alltid se forskjellen. Derfor blir kirken kalt usynlig, fordi medlemmene i den er skjult blant den store mengden av hyklere.  

526.Kan de sanne kristne være sammen med hyklere?
Ikke i det onde de gjør, for lyset har ikke noe fellesskap med mørket, eller Kristus med
Belial. Men i handel, arbeid eller annet nødvendig samkvem kan de ikke skille seg fra dem, for da måtte de gå ut av verden. 
1 Kor 5:10    Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, røvere eller avgudsdyrkere - da måtte dere jo gå ut av verden.

527.Har de sanne kristne noe nært fellesskap seg imellom?
Ja, de er alle lemmer på ett legeme, greiner på ett tre, barn av den samme Far. Derfor har de  også broderlig fellesskap og deler med hverandre sorg og glede, åndelige gaver og velgjerninger, bønn og forbønn. De er ett i troen og i håpet om den  evige arv.
Ef  4:3-6     ..   Legg vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.       
1 Kor  12:26    Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret. da gleder alle lemmene seg med.

528.Kan Guds kirke gå til grunne?
Den usynlige og alminnelige kirke går ikke under. Den blir holdt oppe av sitt overhode, Kristus, mot alle helvetes porter. Men Gud tillater ofte at
tyranner og vranglærere ødelegger den på enkelte steder.  


529.Hva har vi da igjen av den tredje artikkel?
Tre ting: syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.  

530.Hvem forlater synden?
Gud selv. Det er ham menneskene synder mot.
Mark 2:7     Hvem kan forlate synder uten én, det er Gud?    

531.Hva vil det si å forlate synden?
Det er å slette ut og ta bort all skylden og straffen for synden, så synderen blir regnet for rettferdig, som om han ikke hadde syndet.
2 Sam 12:13    Så har også Herren borttatt din synd, du skal ikke dø. 

532.Men vil nå Gud forlate synden?
Ja, så ofte noen omvender seg og tror evangeliet, vil Gud forlate ham synden av bare nåde for Kristi skyld, han som har forsonet all verdens synder med sitt blod på korset.
Ef 1:7    I ham har vi forløsningen ved hans blod,  syndenes forlatelse.   

533.Hvem vil Gud gi syndsforlatelse til?
Til alle virkelig botferdige og troende, men ikke til ubotferdige og vantro.
Apgj 2:38    Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse.      
Esek 18:21-22    Men når den ugudelige vender om fra alle de synder han har gjort, og holder alle mine bud og gjør rett og rettferdighet, da skal han visselig leve - han skal ikke dø. Ingen av de overtredelser han har gjort, skal tilregnes ham. For den rettferdighets skyld som han har gjort, skal han leve.

534.Hvilke synder - eller hvor mange - vil Gud forlate?
Alle synder, de største med de minste, når synderen bare omvender seg av hjertet.
1 Joh 1:7    Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.  
Jes 1:18    Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.
Rom 5:20    Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større!

535.Hvilket middel bruker Gud for å gi menneskene syndsforlatelse?
Det hellige evangelium. Dette har Gud gitt sine tjenere makt og myndighet til å forkynne i hans sted - til syndsforlatelse for alle botferdige.
Luk  24:47    I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag.         

536.Ved hvilket middel tar mennesket imot syndsforlatelsen?
Bare ved troen, som tar imot Jesus. I ham blir mennesket kjent skyldfri av bare nåde.
Ap gj  13:38 -39    Ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i ham enhver som tror.
Gal 2:16    Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger.

537.Kan ikke denne lære om syndsforlatelse føre menneskene inn i en falsk trygghet?
Mange misbruker den nok til sikkerhet og får desto verre dom. Men hos Guds barn virker nåden annerledes. Den oppmuntrer dem til hjertelig takknemlighet og mer gudsfrykt.
Sal 130:4    Men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte deg. 

538.Den tredje artikkel handler videre om legemets eller kjødets oppstandelse.  Hva er det?
At alle de dødes legemer ved Guds kraft skal forenes igjen med sjelen på den ytterste dag. Da skal de reises opp, noen til evig glede, andre til evig pine.
Joh  5:28-29    For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode,  til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse.  
Joh 6:40    For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.
Dan 12:2    Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky.

539.Kan dette virkelig skje?
Ja, for ikke noe er umulig for Gud, - han som skapte jorden av ingenting og det første menneske av jord. 
Luk 1:37    For ingenting er umulig for Gud.

540.Er det nødvendig å tro at de døde skal stå opp?
Ja, for oppstandelsen henger nøye sammen med Guds belønnende og staffende rettferdighet. De troende ser derfor fram til oppstandelsen med håp, de ugudelige med skrekk. 
1 Kor 15:13-14     Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått. Men er Kristus ikke oppstått, da er vår forkynnelse intet, og den tro dere har, er intet. 
2  Tess 1: 6-8    For det er i sannhet rettferdig av Gud å gi trengsel til gjengjeld for dem som fører trengsel over dere, men dere som lider trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. Han kommer med flammende ild og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium.
1 Kor 5:10

541.Skal legemene ha de samme egenskapene når de står opp, som de har nå?
Nei, da skal de ha åndelige egenskaper og være udødelige og uforgjengelige, skikket til å ta imot himmelens evige glede eller helvetes evige pine.
1 Kor 15:42-44    Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det oppstår i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det oppstår i kraft. Det blir sådd et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme.
1 Kor 15:53    For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.

542.Hvor kommer legeme og sjel hen etter oppstandelsen?
Etter dommen går de fordømte til helvetes evige ild, kval og pine, men de utvalgte til det evige himmelske og salige liv.
Matt 25:34,41 og 46    Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.... Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djelvelen og hans engler.

543.Hva er det evige liv?
Et fullkomment samfunn med Gud. De salige er da helt befridd fra synden og alt ondt på legeme og sjel, og nyter en uendelig og ubeskrivelig fryd, fred, glede og herlighet. Uten opphold lovpriser de Gud sammen med alle utvalgte engler.
Salme 17:15    Jeg skal i rettferdighet se ditt ansikt.
1 Kor 13:12    For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg er fullt ut kjent.
1 Tess 4:17    Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.
Rom 2:6-7    For han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Til dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv.

544.Hva er den evige død?
En skammelig og grufull utelukkelse fra Guds salighet, og i stedet en forferdelig ilds og orms pine på legeme og sjel.
Matt 25:41    Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler.     
Visd 5:2.   
Rom 2:8-9    Men over dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten - over dem skal komme vrede og harme. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker.
2 Pet 2:4    For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, der de blir holdt i varetekt i mørkets huler inntil dommen.
Åp 20:10    Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet.

545.Hvem kommer i helvetes evige død og pine?
Alle de som ikke har trodd på Kristus, men levd i forsettlig synd og er døde i ubotferdighet, sikkerhet og falsk innbilning om Guds nåde. Disse blir evig bortvist fra Gud.  

546.Hva er denne bortvisning?
Den allvitende Gud har fra evighet sett hvem som alltid vil vise fra seg Guds nåde og fortsette i sin ubotferdighet og vantro. Dem har han besluttet å bortvise og fordømme, ikke etter et
forutfattet råd, men på grunn av at mennesket med vilje står Gud imot.
Joh 3:18    Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 

547.Hvem får del i det evige livs glede og salighet?
Alle de som i sannhet har trodd på Kristus, levd etter Guds vilje og holdt fast inntil enden. Disse kalles utvalgte.  

548.Hva er utvelgelsen?
Gud har fra evighet sett hvem som ville ta imot den tilbudte nåde, tro på Kristus og bli fast i denne tro inntil enden. Dem har han bestemt til det evige liv.
Rom 8:28-30    For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. g dem som han forut bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort.   

 DEN TREDJE PART

Om bønnen 

HERRENS BØNN 

Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn!
Komme ditt rike!
Skje din vilje som i himmelen så òg på jorden!
Gi oss i dag vårt daglige brød!
Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere!
Og led oss ikke inn i fristelse!
Men frels oss fra det onde!
For ditt er riket og makten og æren i evighet.
Amen

 

549.Hva skal en troende kristen alltid være opptatt med?
Å holde seg nær Gud gjennom bønn og hellige tanker, slik som en er sammen med en venn og snakker fortrolig med ham.
Salme 19:15    La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og gjenløser 
Ef 6:18    Be til enhver tid i Ånden med bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.