Undervisning om utdrivelse av demoner

Undervisning om utdrivelse av demoner

Hva Bibelen sier om utdrivelse av demoner, er tema for denne undervisningen.

   

Matteus 7, 21

"Ikke alle som sier til Meg: "Herre, Herre," skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: "Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?" Men da skal Jeg bekjenne for dem: "Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!" Jesus

Lukas 11, 14-26

Han (Jesus) drev ut en demon som var stum. Da demonen hadde fart ut, skjedde det at den stumme talte. Og folkemengden undret seg. Men noen av dem sa: "Han driver ut demoner ved Beelsebub, demonenes hersker." Andre som fristet Ham, krevde et tegn fra Himmelen av Ham. Men Han kjente tankene deres og sa til dem: "Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og husfolk som er i strid med husfolk, faller. Hvis også Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli stående? For dere sier at Jeg driver ut demoner ved Beelsebub. Hvis Jeg driver ut demoner ved Beelsebub, ved hvem er det da deres sønner driver dem ut? Derfor skal de være deres dommere. Men hvis Jeg driver ut demoner med Guds finger, da er sannelig Guds rike kommet til dere. Når en sterk mann, fullt bevæpnet, vokter sin egen gård, vil hans eiendom få være i fred. Men når en som er sterkere enn ham, kommer over ham og overvinner ham, tar han fra ham hele den rustningen som han stolte på, og deler ut byttet hans. Den som ikke er med Meg, er imot Meg, og den som ikke samler med Meg, han sprer. Når en uren ånd er fart ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder og søker hvile. Og finner den ingen, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. Så går den bort og tar med seg sju andre ånder, mer onde enn den selv, og de drar inn og bor der. Og for det mennesket er det siste verre enn det første." Jesus Kristus

Lukas 4, 31-37

Så kom Han ned til Kapernaum, en by i Galilea, og der underviste Han dem på sabbatene. Og de ble forundret over Hans lære, for Hans ord hadde myndighet. I synagogen var det et menneske som var besatt av en uren demons ånd. Og han skrek opp med høy røst og sa: ”La oss være! Hva har vi med Deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Er Du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem Du er – Guds Hellige!” Men Jesus truet ham og sa: ”Vær stille og kom ut av ham!” Og da demonen hadde kastet ham ned midt iblant dem, kom den ut av ham. Og den skadet ham ikke. Da ble de alle forundret og talte med hverandre og sa: ”Hva er dette for et ord? For med myndighet og kraft befaler Han de urene åndene, og de kommer ut.” Og ryktet om Ham spredte seg ut til hvert sted i hele distriktet omkring.

 

Markus 6, 12-13

Så gikk de ut og forkynte at folk skulle omvende seg. Og de drev ut mange demoner, mange som var syke salvet de med olje, og de helbredet dem.

Matteus 17, 14-21

Og da Han var kommet fram til folkemengden, kom en mann til Ham, knelte for Ham og sa: "Herre, miskunn Deg over min sønn, for han plages av månesyke og lider meget. For han faller ofte i ilden og ofte i vannet. Derfor tok jeg ham med til disiplene Dine, men de kunne ikke gjøre ham frisk." Da svarte Jesus og sa: "Du vantro og vrange slekt! Hvor lenge skal Jeg holde ut med dere? Før ham hit til Meg." Og Jesus truet demonen, og den kom ut av ham. Og barnet var friskt fra samme time. Da kom disiplene til Jesus mens de var for seg selv, og sa: "Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?" Jesus sa til dem: "På grunn av deres vantro. For sannelig sier Jeg dere: Hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra til dit! Og det skal flytte seg. Og ingenting skal være umulig for dere. Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste."

 

Apostlenes gjerninger 19, 13-16

Noen av de omreisende jødiske demonutdriverne begynte da selv å påkalle Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder. De sa: "Vi driver dere ut ved den Jesus som Paulus forkynner." Det var sju sønner av Skvevas, en jødisk yppersteprest, som gjorde dette. Og den onde ånden svarte og sa: "Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg hvem er, men hvem er dere?" Mannen som den onde ånden var i, fór da på dem, og fikk makten over dem, slik at de flyktet nakne og sårede ut av huset.

Matteus 10, 8

”Helbred syke, rens spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner!"Jesus Kristus

Matteus 9, 32-33

Da de gikk ut, se, da førte de til Ham et menneske som var stum og demonbesatt. Og etter at demonen var drevet ut, talte den stumme. Og folkemengden undret seg og sa: "Slikt har aldri vært sett i Israel!"

 

Matteus 8, 28-32

Da Han hadde kommet til den andre siden, til Gergesener-landet, var det to demonbesatte menn som møtte Ham. De kom ut fra gravene og var svært voldelige, slik at ingen kunne gå forbi den veien. Og se, de ropte og sa: "Hva har vi med Deg å gjøre, Jesus, Du Guds Sønn? Er Du kommet hit for å pine oss før tiden?" Et langt stykke fra dem var det en stor flokk griser som gikk og beitet. Så bønnfalt demonene Ham og sa: "Hvis Du driver oss ut, så la oss fare inn i griseflokken." Og Han sa til dem: "Far av sted!" Og da de var kommet ut, fór de inn i griseflokken. Og se, hele griseflokken sprang i stor fart nedover et bratt stup og ut i sjøen. Og de døde i vannet.

 

Matteus 12, 22-32

Da ble det ført til Ham en som var demonbesatt og som var blind og stum. Og Han helbredet ham, slik at den blinde og stumme både kunne tale og se. Og hele folkemengden ble forundret og sa: "Kanskje dette er Davids Sønn?" Da fariseerne hørte det, sa de: "Han driver ikke ut demoner uten ved Beelsebub, demonenes hersker." Men Jesus kjente tankene deres, og Han sa til dem: "Hvert rike som er i strid med seg selv, blir ødelagt, og hver by eller hvert hus som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående. Hvis Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående? Og hvis Jeg driver ut demoner ved Beelsebub, ved hvem er det da deres sønner driver dem ut? Derfor skal de være deres dommere. Men hvis Jeg driver ut demonene ved Guds Ånd, sannelig, da er Guds rike kommet til dere. Eller hvordan kan en gå inn i huset til den sterke og plyndre hans gods, hvis en ikke først binder den sterke? Da først kan en plyndre hans hus. Den som ikke er med Meg, er imot Meg. Og den som ikke samler med Meg, sprer. Derfor sier Jeg dere: Hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt, men spott mot Ånden skal ikke menneskene bli tilgitt. Den som taler et ord mot Menneskesønnen, får det tilgitt. Men den som taler imot Den Hellige Ånd, skal ikke få det tilgitt, verken i denne tidsalder eller i den kommende." Jesus Kristus

Markus 16, 17

Og Han sa til dem: "Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: "I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske."       Jesus Kristus

 

Lukas 8, 49-50

Da svarte Johannes og sa: "Mester, vi så en som drev ut demoner i Ditt navn, og vi ville hindre ham i å gjøre det, siden han ikke er i følge med oss." Men Jesus sa til ham: "Dere skal ikke hindre ham, for den som ikke er mot oss, er for oss."

 

Markus 9, 14-29

Og da Han kom til disiplene, så Han en stor folkemengde rundt dem og noen skriftlærde som diskuterte med dem. Med det samme de så Ham, ble hele folket meget forundret, og de løp mot Ham og hilste Ham. Og Han spurte de skriftlærde: "Hva er det dere diskuterer med dem?" Da svarte en i flokken og sa: "Mester, jeg tok med min sønn til Deg. Han har en stum ånd. Og hvor som helst den griper tak i ham, kaster den ham ned. Han fråder om munnen, skjærer tenner og blir helt stiv. Derfor spurte jeg disiplene Dine om de kunne drive den ut, men de klarte det ikke." Han svarte ham og sa: "Du vantro slekt, hvor lenge skal Jeg være hos dere? Hvor lenge skal Jeg bære over med dere? Før ham til Meg!" Da førte de gutten til Ham. Da ånden så Ham, rev den straks i ham. Han falt til jorden, og veltet seg, og han frådet om munnen. Då spurte Jesus hans far: "Hvor lenge har han hatt det slik?" Og han sa: "Fra barndommen. Og ofte har den kastet ham både i ild og i vann for å ødelegge ham. Men hvis Du makter å gjøre noe, så ha barmhjertighet med oss og hjelp oss!" Jesus sa til ham: "Hvis du kan tro; alt er mulig for den som tror." Barnets far satte straks i å rope, og sa med tårer: "Herre, jeg tror. Hjelp min vantro!" Da Jesus så at folket kom løpende og samlet seg, refset Han den urene ånden og sa til den: "Døve og stumme ånd, Jeg befaler deg: Far ut av ham og far ikke mer inn i ham!" Da skrek ånden og rev kraftig i ham og fór ut av ham. Og han ble som død, så mange sa: "Han er død." Men Jesus tok ham ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp. Og da Han var kommet inn i huset og de var alene, kom disiplene Hans og spurte Ham: "Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?" Og Han sa til dem: "Dette slaget kan bare drives ut ved bønn og faste."

 

Markus 1, 23-28

Det var en mann som hadde en uren ånd i synagogen deres. Han skrek og sa: "La oss være! Hva har vi med Deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Er Du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem Du er - Guds hellige!" Men Jesus refset ham og sa: "Vær stille, og kom ut av ham!" Den urene ånden kastet ham først omkring, og skrek med høy stemme. Men så kom den ut av ham. Alle ble da så forundret at de søkte sammen og sa: "Hva er dette? Hva slags ny lære er dette? For med myndighet byr Han til og med de urene åndene, og de lyder Ham." Og ryktet om Ham ble snart spredt til hele området rundt Galilea.

 

Markus 1, 32-34

Om kvelden, da solen var gått ned, førte de til Ham alle som var syke, og dem som var demonbesatte. Og hele byen var samlet ved døren. Han helbredet da mange som led av forskjellig slags sykdommer, og drev ut mange demoner. Og Han tillot ikke demonene å snakke, siden de visste hvem Han var. 

Apostlenes gjerninger 8, 5-8

 

Filip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. Og i de store folkeskarene aktet enhver på alt det som ble talt av Filip da de hørte og så de tegnene han gjorde. For urene ånder ropte med høy røst og for ut av mange som var besatt. Og mange som var vanføre og lamme, ble helbredet. Og det ble stor glede i byen.