Undervisning om lidelse

Undervisning om lidelse

Hva Bibelen sier om lidelse, er tema for denne undervisningen.

 

Salme 94, 12-15

Salig er den mann Du tukter, Herre, og lærer ut fra Din lov, så Du kan gi ham ro etter onde dager, inntil graven er gravd for den ugudelige. For Herren skal ikke svikte Sitt folk, heller ikke skal Han forlate Sin arv. Men retten skal vende tilbake til å fullbyrde rettferdighet, og alle de oppriktige av hjertet skal følge den.

Peters 1. brev 4,12-16

Dere kjære! Dere skal ikke undre dere over den ildprøven som kommer over dere, som om det hendte dere noe underlig. Men gled dere i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, slik at dere også kan glede dere med overstrømmende glede når Hans herlighet blir åpenbart. Hvis dere blir hånet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over dere. Fra de andres side blir Han spottet, men på deres side blir Han æret. Men ikke noen av dere må lide som en morder eller en tyv eller som en som blander seg opp i andres saker. Men hvis noen lider som en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud i denne sak.  For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men hvis den begynner med oss først, hva blir da avslutningen for dem som er ulydige mot Guds evangelium? Og: Hvis den rettferdige vanskelig blir frelst, hvordan går det da med den ugudelige og synderen? Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sjelene sine til Den trofaste Skaper, mens de gjør det gode.

 

Mange er plagene for den rettferdige, men Herren frir ham ut av dem alle.

Apostlenes gjerninger 9, 15-16

Men Herren sa til ham: "Gå, for han er et utvalgt redskap for Meg til å bære Mitt navn fram for hedningefolk, konger og Israels barn. For Jeg vil vise ham hvor mye han må lide for Mitt navns skyld."

 

Romerbrevet 8, 16-17

Ånden Selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn, og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med Ham. 

Peters 1. brev 2,18-23

Dere tjenere, vær deres herrer underordnet med all frykt, ikke bare de gode og milde, men også de strenge. For dette er prisverdig, hvis noen på grunn av sin samvittighet overfor Gud holder ut i smerte når en lider urettferdig. For hvilken vinning er det om dere er tålmodige når dere blir straffet fordi dere har syndet? Men når dere gjør godt og likevel må lide, hvis dere da kan være tålmodige, er det prisverdig for Gud. For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel, for at dere skulle følge i Hans fotspor: Han som ikke gjorde synd, heller ikke ble det funnet svik i Hans munn. Da Han ble hånet, hånte Han ikke igjen. Da Han led, truet Han ikke, men overlot Seg Selv til Ham som dømmer rettferdig, Han som Selv bar våre synder på Sitt eget legeme opp på treet, for at vi, døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten – ved Hans sår ble dere legt. For dere var som sauer som hadde forvillet seg, men nå har dere vendt tilbake til Hyrden og Tilsynsmannen for sjelene deres.

 

Hebreerbrevet 5, 8

Og selv om Han (Jesus) var Sønn, lærte Han lydighet ved det Han led.

 

Peters 1. brev 3,13-17

Og hvem er det som kan skade dere hvis dere er etterfølgere av det gode? Men selv om dere skulle lide for rettferdighetens skyld, er dere salige. Men frykt ikke for deres trusler, og bli heller ikke forskrekket. Men hellige Gud som Herre i deres hjerter, og vær alltid rede til forsvar overfor enhver som krever dere til regnskap for håpet som er i dere, men gjør det med saktmodighet og frykt. Og sørg for å ha en god samvittighet, for at de som håner deres gode ferd i Kristus, kan bli til skamme, når de baktaler dere som slike som gjør ondt. For hvis det er Guds vilje, er det bedre å lide fordi en gjør godt enn fordi en gjør ondt.

 

Peters 1. brev 5, 8-10 

Vær edrue, vær årvåkne! For deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen, og vit at deres brødre rundt i verden utstår de samme lidelsene. Men må all nådes Gud, som kalte oss til Sin evige herlighet ved Kristus Jesus etter en kort stunds lidelse, dyktiggjøre, grunnfeste, styrke og befeste dere!

Salme 34, 20

Mange er plagene for den rettferdige, men Herren frir ham ut av dem alle.