Thomas Aquinas' (1225-1274) om tro og vitenskap

Thomas Aquinas (1225-1274)

om tro og vitenskap

Ralph Henk Vaags skriver:

”Hvordan forholder man seg da hvis den kunnskap som blir etablert på grunnlag av åpenbaringen, står i motsetningsforhold til den kunnskap som blir etablert på grunnlag av naturlig erkjennelse? La oss anta at man ut fra erfaringen og fornuften kommer fram til at universet ble til i løpet av en prosess som tok mange millioner år, mens man ut ifra Bibelen (åpenbaringen) kommer fram til at universet ble skapt på seks dager. For Augustin ville svaret vært at vi skulle følge åpenbaringen og forkaste det erfaring og fornuften forteller oss. Thomas er mer nyansert og er åpen for at vår tolkning av de bibelske tekstene kan være feilaktig. Thomas setter ikke et selvfølgelig likhetstegn mellom vår tolkning av Bibelen på den ene siden og Guds åpenbaring på den andre siden. Det er imidlertid også mulig at vår naturlige evne til å erkjenne sannheter (uten åpenbaringen) sviktet. Verken filosofien eller teologien er ufeilbarlige fagdisipliner (Vaags, 2007, s. 52-53).

Kilde: Vaags, Ralph Henk. (2007). Thomas Aquinas. I: Vaags, Ralph Henk, Hägg, Henny Fiskaa & Straum, Olav-Kansgar. (2007). Filosofiens historie. Bergen: Fagbokforlaget.