Kapittel 18 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett (siste kapittel)

Kapittel 18

 

Den store eksplosjonen”Jeg vil fortelle hva som vil skje angående den store åndelige eksplosjonen som vil finne sted før Jesus kommer igjen. Jesus underviste meg i himmelen om hvordan den store eksplosjonen vil finne sted. Dette ble også stadfestet da jeg hørte Billy Brim tale i John Osteens menighet i Lakewood Church. Hun fortalte der om den store eksplosjonen. Hun ønsket å skrive en bok om forskjellige opplevelser om himmelen som folk har opplevd. Da jeg vandret gjennom den skjønne og vidunderlige himmelen sammen med Jesus, kom vi til livets elv. Jesus underviste meg nøyaktig hvordan den store eksplosjonen vil finne sted. Han underviste meg med sin kraft. Da Jesus talte til meg, brukte han bare mitt fornavn, Percy. Han kalte meg ikke doktor. Han nevnte heller ikke noe om titler eller eksamener i medisin eller teologi. Han kalte meg bare Percy. Hvor fantastisk det var å bli kalt Percy av Jesus. Vet du hvorfor. Jo, for det er Jesus som er den største. Han er Herre over alt som skjer på jorden. Han kan gi befaling om alt som han ønsker skal bli gjort. Han kan sende 10.000 engler ned til jorden, og Han kan angripe og vinne slaget som skal finne sted. Men først skal den store eksplosjonen finne sted på jorden. Jeg vil fortelle deg min venn at denne jorden skal komme til å rystes.

 

 

Livets elv


Foran livets elv var det en stor og herlig plass i himmelen. Den var så underfull, og jeg vandret med Jesus foran Guds trone. Halleluja! Mens jeg vandret med Ham og snakket med Ham, fortalte Han meg at jeg var Hans. Han var den ensomme nasaréer, men nå er Han Herrers Herre. Men Han vil bli Kongers Konge når vi kroner Ham, fordi Han er Guds Sønn. Mens jeg vandret med Guds Sønn, med Jesus, foran Guds trone, kom vi til livets elv. Den er oppfylt av Guds Ånd. Livets elv kommer ut fra Guds trone. Den er Guds Ånd. Gjennom denne Ånd som er kjærlighet og kraft, slik Gud selv er, vil ting begynne å bevege seg på jorden. Dette vil skje gjennom Guds Ånd. Ikke gjennom noen kraft som er på jorden, men alene gjennom Guds Ånd. Det er forskjell på Guds Ånd og Den Hellige Ånd. Vi har Den Hellige Ånd her, og den er i virksomhet. Men Guds Ånd er forskjellige, for bibelen sier: "Gud er Ånd, og de som tilber Han, må tilbe i Ånd og Sannhet." (Joh. 4:24) Glem ikke den del som heter "i sannhet". Fordi Gud er Ånd, så fyller Han opp elven, og etter hvert blir den fullere og fullere.

 

Jesu andre komme


Jeg spurte Jesus når Han vil komme tilbake, Jesus svarte meg ikke at Han ikke kunne si det, men Han så ned på elven og sa: "Når den er fylt helt opp til sine bredder, og Gud åpner sluseportene, vil det ikke gå lenge før jeg kommer for å hente Mitt folk, Min menighet, Mine egne." Jesus vil da forlate himmelen, og når Han kommer, vil Han komme med naglemerkene i sine hender og sine føtter. Han vil komme med sårene med sårene i Sin side og med tornekronen på. Da vil menigheten møte Ham og krone Ham til Konge og Herrenes Herre. Da vil Han bli konge over menigheten. Kan du forestille deg dette? Kong Jesus! Halleluja! Vi skal kalle Ham Kong Jesus, Kongenes Konge. Ja, Han er i sannhet Kongenes Konge.

 

Sluseportene åpnes


Gud vil åpne sluseportene, og når Han har åpnet dem, vil denne veldige flod fare av sted mot jorden på nøyaktig den samme vei som jeg fulgte på vei til og fra himmelen. Jesus sa at det ikke vil drøye lenge, for jeg så at floden fyltes mer og mer opp. Og når sluseportene blir åpnet, vil den strømme ned over hele jorden. Hvem vil så ta i mot denne flod her på jorden? Jo, de som venter på den store eksplosjonen. Hva blir så din del når det gjelder denne eksplosjonen? Din del vil være at du nå forbereder deg for å bli rede til å ta i mot denne store eksplosjonen. Og hvordan skal du bli rede til denne eksplosjonen? Jeg ønsker å fortelle deg at våre små kirker ikke vil bli store nok for den mengden mennesker som vil komme. Du må beregne plass for 100.000, 200.000, 300.000 og endog en million for å samle dem når den store eksplosjonen vil finne sted. Vet du at i dette solsystemet er det et område som er tomt. Dersom du forlater jorden og reiser opp fra Sverige og Norge, så er det en tom plass hvor det ikke er noen stjerner. Der er det et åpent rom oppover mot himmelen. Du støter ikke på noe der. Veien opp til himmelen er åpen, og mindre himmellegemer flytter seg bort for å gjøre vei for den store eksplosjonen. Jesus forklarte meg dette. Derfor vil alle himmellegemene som ennå befinner seg på denne veien, fjerne seg og brenne opp. Det er disse vi kaller kometer. Dette vil bli et tegn like før den store eksplosjonen finner sted. Når Gud åpner sluseportene, vil denne mektige flod strømme nedover. En 6 timers reise nedover, og den vil strømme ut over denne jorden. Når denne flod kommer, så skal jeg fortelle deg at djevelens engler vil forsvinne ut av veien. Djevelen må flytte seg bort fra Guds nærhet. Denne flod vil komme ned over Amerika, Saudi-Arabia, Australia, New Zealand, Kina, ja, hele verden vil bli gjennomvætet av Guds Ånd og Guds kraft.

 

Den siste vekkelse


Hva vil så skje med de som ikke er troende? De vil smelte og løpe til fjellkløftene. De vil løpe til et sted hvor de kan gjemme seg fordi de ikke vil være i stand til å ta i mot Guds nærvær. Disse vil gjemme seg for Guds nærvær. De derimot som vil ta i mot denne strøm, vil være bønnekrigerne og predikantene som virkelig tror på den, og evangelistene vil også motta den. Denne strøm vil komme ned over dem, og deres munn vil bli fylt, for de vil åpne opp sin munn. Bibelen sier: "Åpne opp din munn, og Jeg vil fylle den." Floden vil gå rett ned i buken til disse mennesker, ja, ned i buken til alle dem som er rede til å motta den. Etterpå vil Guds kraft flyte ut fra deres indre, og de vil begynne å tale med autoritet og kraft: "Vær helbredet!" Og djevelens sykdommer vil måtte fjerne seg. Og når denne eksplosjonen finner sted, vil de gå ut på gatene og forkynne. Og menneskene vil komme til å si: "Hva er det som har hendt med denne mannen? Det synes som om han står i brann." Ja, han vil stå i brann, fordi han har mottatt så mye ild og kraft i sin sjel fra Den Levende Gud. Han kommer til å si: "Vær helbredet!" Og det vil skje. Da vil også mengden se hva som skjer. Det vil komme kraftige rystelser over hele jorden. Mens disse store rystelsene finner sted, vil også grunnvollen til de gamle døde kirkene rystes. Deres spir vil falle ned, og ikke en eneste stein vil bli stående. Alle disse dåraktige ting som menneskene har satt i verk, vil begynne å komme ut av menneskenes sinn, og de vil løpe til Gud og si: "Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?" Og de vil få til svar at de må bli født på nytt; du må bli født av Ånden. Da vil Den Hellige Ånd ta Sitt folk i beskyttelse. Og Gud sa til meg gjennom Jesus: "Fortell Mitt folk at de skal tro, for dette kommer til å skje." Millioner og ikke bare tusener vil komme til å tro at det finnes en Gud, at det er en levende Gud, fordi bibelen sier at det skal komme en tid når hvert kne skal bøye seg og hver tunge skal bekjenne at Jesus er Herre. Og vet du hva som vil skje? Hele verden vil komme ned på sine knær under disse rystelsene, og de vil si: "I sannhet så er det en Jesus." Og de må bekjenne at Han er Herre. Men selv om de bekjenner dette med sin munn, så vil det for mange bli for sent, for de vil fremdeles forkaste Ham. Men tusenvis vil ta imot Ham. Under denne eksplosjonen, vil avisen komme ut med store overskrifter at det finnes en Jesus. Det finnes en allmektig Gud. Ja, selv ateistene i den kommunistiske land som nå forsøker å bortforklare at det finnes en Gud, må si at det finnes en Gud, må si at det må være en Gud allikevel på grunn av alt dette som skjer på jorda. Men noen vil også forsøke å bortforklare det hele. Under disse kraftige rystelsene, vil fengslenes dører springe opp, fangene vil komme ut og falle på sine knær og si: "Frels oss, Jesus, frels oss." Og dette vil bli den siste innhøstning med Guds overbevisende kraft. Jesus sa: "Du må bli født på nytt!"
Denne eksplosjonen vil bli den sterkeste kraftutgytelse som noen gang har vært i historien (Collett, 1991, s. 154-159).”

Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.