Pontoppidans forklaring, spørsmålene 450-499

Pontoppidans forklaring, spørsmålene 450-499

450.Hva bestod Kristi lidelse i?
Hele livet fra barndommen av levde han i fattigdom, forakt, forfølgelse, arbeid og uro. Til sist ble han grusomt pint under den romerske landsherren, Pontius Pilatus. Han lot Kristus bli hudstrøket, tornekronet, spottet og mishandlet.  


451.Led Kristus bare på legemet?
Nei, hans aller største lidelse var en helvetes sjeleangst over våre synder. Denne tunge byrden presset fram en blodig svette og fikk ham til å si: “Min sjel er
bedrøvet til døden.”  


452.Hvorfor led Jesus så mye vondt?
For våre synder og til vår salighet.

Jes 53:4 –5     Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. -  Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.    


453.Hvordan bar Jesus sin lidelse?
Meget tålmodig, som et lam som blir ført til slakterbenken. Jes. 53:7   


454.Hva er Kristi korsfestelse?
En meget pinefull, vanærende og forbannet dødsstaff, som ble brukt til de aller største forbrytere.

Gal  3:13     Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.   

 

455.Døde Kristus virkelig på korset?
Ja. Luk  23:46     Og Jesus ropte med høy røst og sa: Far, i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han hadde sagt dette,
utåndet han.   

 

456.Hadde Kristi død stor kraft til å bringe oss liv og salighet?
Ja, den aller største kraft. På grunn av synden var vi skyldige til døden. Men Kristus døde for oss, og dermed ble vi fri. Rom 5:10     For vi ble forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender.  

 

457.Hva er Kristi begravelse?
Den var ikke nødvendig, siden han ikke skulle være død lenge. Men begravelsen vitner om at han virkelig var død.
Den gir også trøst ved at den minner oss om at han har begravd våre synder, helliget våre graver og tatt bort deres gru.  


458.Hva skal vi mene om Kristi hele liv og lidelse i denne fornedrelsesstand?
Først og fremst som en forsoning for oss. Men det er også et forbilde for oss - på hellighet og tålmodighet i liv og lidelse.
1 Pet  2:21 Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor.  1 Joh 2:6, Joh 13:18, Matt 10:38, 11:29, Luk 9:23   

 

459.Hva fulgte etter begravelsen, det siste ledd i Kristi fornedrelsesstand?
Hans opphøyelsesstand. Også den har fem trinn: Han fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde, fór opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

   
   
   

460.Hva er Kristi nedfart til dødsriket?
Kort før sin oppstandelse gikk han til de fordøm­tes oppholdssted, åpenbarte sin seier over Satans makt og prekte for åndene.

1 Pet  3:18-19     Han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden. I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt.

 

461.Hva er Kristi oppstandelse?
På den tredje dagen etter sin død tok han sitt liv tilbake, forklaret sitt legeme og lot seg tydelig se i legemet. Apgj 2:24 Gud oppreiste Jesus, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast.      

 

462.Hva gagn har vi av Kristi oppstandelse?
Den aller største nytte:

1.Den stadfester vår tro på at våre synder er helt og fullt betalt, siden vår forsoner er sloppet ut av dødens fengsel. Rom 4:25    Han ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse.  

2.Den gir oss kraft til å stå opp åndelig og føre et nytt og hellig liv, og til sist gir den våre legemer kraft til å stå opp til salighet. Rom  6:4 – 5    Likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. 

463.Ble Kristus alltid på jorden etter at han var stått opp fra de døde?
Nei, han ble her i 40 dager. I den tiden viste han seg flere ganger for disiplene sine og snakket med dem om det som hører til Guds rike. Så forlot han verden, slik at han ikke mer var synlig til stede. Han fór da opp over alle skapte himler til Guds herlighets himmel og satte seg ved hans høyre hånd. Apg 1:9    Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne. Hebr 9:24

464.Hva nytte har vi av Jesu himmelfart?

1.Vi har den trøst at Jesus er gått bort for å gjøre i stand et sted for oss i sin Fars himmelske hus, og der vil han hente oss til seg.

Joh  14:2    I min Fars hus er det mange rom. -  Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. 
 

2.Vi blir formant til å ha et himmelsk sinn, ja, ha lyst til å reise herfra og være med Kristus.

Kol  3:1    Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.    


465.Hva betyr det at Kristus sitter ved Faderens høyre hånd?
At Kristus - også som menneske - hersker med et fullkomment og uavbrutt herredømme over alle ting.

Ef  1:20 – 21    Gud reiste Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme.      

466.Hva gagn har vi av Kristi sete ved Guds høyre hånd? 
Vi kan trøste oss med at han på sin guddomstrone styrer sin kirke, holder sine fiender i tømme, ber for oss og sender oss sin Hellige Ånd. Slik søker han i sin opphøyelse å gi oss del i det som han har vunnet for oss i sin fornedrelse. Derfor er det vår plikt å ære, adlyde og tilbe en så opphøyet Herre.

Salme  110:1    Herren sa til min Herre:  Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!  

Rom 8:34    Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.


467.Er ikke Kristus lenger til stede her på jorden?
Jo, på en kraftig, men usynlig måte.

Matt 28:20    Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!   


468.Når vil han komme synlig til verden for andre gang?
På den ytterste dag, som bare Gud kjenner.

Ap gj  1:11     Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!   

Luk 21:27    Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet.

469.Hva skal skje på dommedag?
Alle døde skal bli vekket opp og stilt for Kristi domstol sammen med dem som lever den dagen. Hvert menneskes tanker, ord og gjerninger skal da dømmes etter Guds ord. Også djevlene skal da bli dømt.

Apgj. 17:31    For han har fastsatt en dag da han skla dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann han har utvalgt til det.

1. Kor. 4:5    Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og
åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver får sin ros av Gud.

2. Kor. 5:10    For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver skal få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.

2. Tess. 1:6-8    For det er i sannhet rettferdig av Gud å gi trengsel til gjengjeld for dem som fører trengsel over dere, men dere som lider trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium.

1. Kor. 6:2-3   Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? og hvis nå verden skal dømmes av dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler, hvor meget mer da i saker som angår dette liv?

Joh. 12:48    Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag. 

470.Er det nok at vi vet alt dette om Jesus Kristus og holder det for sant?
Nei
Den Hellige Ånd må gi meg en levende tro og forklare Kristus i mitt hjerte. Derved blir jeg også i sannhet helliggjort.

 

DEN TREDJE ARTIKKEL

Om helliggjørelsen

JEG TROR PÅ DEN HELLIGE ÅND, EN HELLIG, ALLMENN KIRKE DE HELLIGES SAMFUNN, SYNDENES FORLATELSE, LEGEMETS OPPSTANDELSE OG DET EVIGE LIV. 

Hva vil det si?
Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham.  Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst
meg ved sine gaver, helliggjort og oppholdt meg i den rette tro. Slik kaller, samler, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden og holder den fast hos Jesus Kristus i den rette, ene tro.I denne kristne kirke gir han meg og alle troende daglig full tilgivelse for all synd. Og på den ytterste dag vil han vekke opp meg og alle døde, og gi meg og alle andre som tror på Kristus, et evig liv. Det er visst og sant.

471.Tror du på den hellige, alminnelige kristelig kirke?
Nei, men jeg tror at det er en hellig, alminnelig kristelig kirke.  


472.Tror du på Den Hellige Ånd?
Ja, jeg tror på ham, som jeg tror på Faderen og Sønnen. Sammen med disse er han ett guddommelig vesen.  


473.Hvilke vitnesbyrd har vi om at Den Hellige Ånd er en guddommelig person?
Bibelen taler ofte om hans guddommelige egenskaper og gjerninger. Men ikke bare det: Han blir uttrykkelig kalt Gud.

Ap gj  5:3-4     Da sa Peter: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for Den Hellige Ånd? - - -Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud!

1 Kor 3:16    Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?          

1 Joh 5:7f    For de er tre som vitner: Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer.

474.Hvorfor kalles han en ånd?
Fordi han fra evighet går ut fra Faderen og Sønnen på en guddommelig måte - som Guds munns ånde.   

Salme 33:6    De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam.

Joh 15:26    Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.

475.Hvorfor kalles han en Hellig Ånd?
Både fordi han selv er hellig i sitt vesen, og fordi han virker helliggjørelse hos menneskene.

 

476.Hva er det da Den Hellige Ånd særlig utretter?
Han kaller, opplyser, helliggjør og oppholder.  

477.Er det nødvendig å kjenne disse virkninger av Den Hellige Ånd i vår sjel?
Ja, for etter disse virkninger må enhver prøve seg selv, om han er et rett medlem av Guds kirke.  

478.Hva vil det si at Gud kaller menneskene?
At han taler til deres hjerter ved sitt ord, åpenbarer og tilbyr dem sin nåde ved evangeliet og gir dem kraft til å ta imot denne nåde.

2 Tim 1:9     Gud er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde.   

479.Hvilke andre midler bruker Gud for å vekke og kalle menneskene til å søke saligheten?
Han bruker lidelser, velgjerninger, andres eksempel eller annet - for å føre mennesket til ettertanke.  


480.Tar alle imot Guds kall?
Nei, mange står imot Den Hellige Ånds nådekall til omvendelse. Derfor kan Ånden heller ikke komme inn og bo i hjertet med sin nåde.  

481.Men kan da mennesket stå imot Guds kall ?
Ja.
Apgj 7:51    Dere står alltid Den Hellige Ånd imot.
Jes  65:2    Hele dagen bredte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk.  

 

482.Hvem tar imot Guds kall?
De som tar imot Ordet i et villig hjerte og bærer frukt i tålmodighet, det vil si: de som omvender seg og tror evangeliet. Dette er en Guds kraft til frelse, men bare for dem som tror. 

Rom 1:16    For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det  er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.

 

483.Hva virker evangeliet i dem som ikke står imot det, men lar det få komme inn i hjertet?
Det virker opplysning, det vil si: en levende kunnskap og fast overbevisning om de guddommelige sannheter. Disse får mennesket først da innsikt i og smak på.    

Joh 7:17     Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.

484.Er da ikke et ugudelig menneske opplyst når han har mye bibelkunnskap?
Nei, han er ennå et mørkets barn og kjenner ikke Lysenes Far.

1 Sam 2:12    Men Elis sønner var onde menn, de kjente ikke Herren.

Jer 2:8    Prestene sa ikke: Hvor er Herren? De som syslet med loven, kjente meg ikke. Hyrdene falt fra meg.        

Joh 8:54-55    Dere sier at han er deres Gud, og dere kjenner ham ikke. 

1 Joh 2:3-4    Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud. Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

Ef 5:8    Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn!    

 

485.Hva er egentlig forskjellen mellom menneskelig kunnskap og guddommelig opplysning?
I begge tilfeller er Guds ord den kilden som kunnskapene hentes fra.

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Dersom mennesket bare gransker det med sin naturlige fornuft, men står imot Ordets kraft, får det ikke annet enn en historisk kunnskap i hjernen. Mennesket fortsetter da å leve i sin ondskap.

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Hvis mennesket derimot lar seg opplyse av Den Hellige Ånd gjennom Ordet, tar Ånden bolig i sjelen. Den guddommelige opplysning inntar da hjertet og vokser gjennom erfaringer i livet. Den begynner også å bryte ned gjenstridigheten i viljen.  


486.Hva mener vi med ordet helliggjørelse?
Dette ordet blir brukt i to betydninger:

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

I videre betydning omfatter det tre ting som alltid hører sammen: gjenfødelsen, rettferdiggjørelsen og fornyelsen.

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Ofte blir ordet brukt i samme betydning som daglig fornyelse.  


487.Hva er gjenfødelsen eller den nye fødselen?
Det er det samme som å bli gitt en levende tro, eller bli vekt opp av den åndelige død, omvendt og overført fra mørket til lyset, fra Satans makt til Gud.

Ef  2:5    Gud gjorde oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. 

 

488.Si enda tydeligere hva gjenfødelsen er!
Den er ikke - som Nikodemus tenkte seg - en ny naturlig fødsel. Gjenfødelsen er en åndelig gjerning som Gud gjør i menneskehjertet. Dette blir født på ny når han - på en måte vi ikke forstår - skaper nye guddommelige egenskaper: I forstanden blir det da et nytt lys, i viljen en ny lengsel, lyst og kraft. Det blir altså et helt nytt liv i den som før var åndelig død. Skriften kaller det et nytt hjerte, en ny ånd, et nytt menneske eller en ny skapning.

Esek 36:26    Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.         

Joh 3:6    Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.    


489.Ved hvilke midler blir mennesket gjenfødt?

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Små barn blir gjenfødt ved vann og Ånd i dåpen.

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

De som er falt fra dåpsnåden og sin gjenfødte tilstand ved sikkerhet eller ondskapssynd, blir på ny gjenfødt ved Guds ord, den uforgjengelige sæd.  
1 Pet 1:23    ...han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig.


490.Må en være gjenfødt for å bli salig?
Ja.
Joh 3:3    Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. 
Gal 6:15    For det som betyr noe, er verken å være
omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.  
2 Kor 5:17    Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

491.Hvordan kan vi kjenne om vi er gjenfødt?
Det kan vi kjenne på den alvorlige forandringen i hjertet og de nye nådegavene. Dette gjør oss til merkbart nye og andre mennesker.  


492.Hva er det da for noe nytt vi får når vi blir gjenfødt?
Vi får den sanne, levende tro, som griper Kristus. I ham får vi også barnekårets ånd, med arverett til Guds rike og lyst og kraft til å gjøre Guds vilje.

Joh 1:12-13     Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til  å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 

 

493.Hva er den sanne, levende tro?
At en
botferdig sjel tar sin tilflukt til Guds nåde, som Kristus har fortjent for oss. Den botferdige tar imot denne nåden med begjær og bygger på den med tillit i hjertet.  

494.Hva sier Luther om den sanne tro?
Tro er en levende, urokkelig tillit til Guds nåde. Den er en guddommelig gjerning i oss, som forvandler og føder oss på ny som Guds barn. Den dreper den gamle Adam, gjør oss til helt andre mennesker av hjerte, mot, sinn og alle krefter og bringer Den Hellige Ånd med seg. Å, hvilken levende, virksom, driftig og mektig ting troen er!
(Se Luthers fortale til Romerbrevet.)

495.Hvor mange deler hører egentlig med til den sanne tro?
Tre:

1.                           En levende kunnskap om Gud og hans vilje, som er åpenbart i Ordet.

Joh 17:3     Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.  

Rom 10:14    Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om?  

2.                           Et levende samtykke i Guds ord, og overbevisning om at det er sant.

Joh 3:33    Den som har tatt imot hans vitnesbyrd, har stadfestet at Gud er sanndru. 

Hebr 11:1    Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.  

3.                           En levende tillit til Guds nåde i Kristus. Denne nåden tar vi til oss og bygger på. Tilliten kan enten merkes på at vi lengter og hungrer etter Kristus, eller at vi føler oss mer visse på nåden og hviler i Kristus. 

Matt 5:6    Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 

Rom 8:33-34    Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.  

 

496.Hvorfor kalles denne kunnskap, samtykke og tillit en levende tro?
Den kalles levende ikke bare fordi den er virket av Guds ord, som er liv og ånd, men også fordi den viser seg levende og kraftig i hjertet. Det gjør ikke den døde tro.  

497.Hva er en død tro?
En falsk innbilning hos ubotferdige syndere. De innbiller seg at de får nåde, skjønt de ikke vil omvende seg og søke nåden på den måten som Ordet foreskriver. Det skjer altså ingen forandring med dem.  Den levende tro er derimot slik at den forandrer mennesket.

Jak 2:26    For likesom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger.     

498.Har da de ubotferdige ingen sann tro?
Nei, absolutt ingen. Selv om de kjenner alt Guds ord, holder det for sant og trøster seg med det, så er likevel deres tro død og deres tilstand fordømmelig - så lenge troen bare blir i hodet og ikke kommer i hjertet eller dreper den gamle Adam og gjenføder dem til nye mennesker.  

499.Hvordan kan vi kjenne om vår tro er levende eller død?
Det kan vi kjenne på den sterke virkningen i hjertet. Der virker troen kjærlighet til Gud og nesten, hat til synden, seier over verden, rett bruk av nådemidlene og lignende.

Jak 2:18    Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger!   

Luk 6:43    For det er ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt. 

Ap gj 15:9    For ved troen renset han også deres hjerter.         

1 Joh 5:4    For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.