Pontoppidans forklaring - spørsmål 550-599

Pontoppidans forklaring - spørsmål 550-599


550.Hva er det å be?
Det er å tale enkelt og likefram med Gud i hjertet. Da sier vi til ham hva vi ønsker, og hva vi trenger for vårt åndelige og legemlige liv, og utber oss noe med alvorlig lengsel i sjelen. 1 Tim 2:1-3 

551.Hvem bør be slik?
Alle mennesker, selv små barn.
Å be er ikke bare en plikt som er pålagt oss under det annet bud og på mange andre steder. Men det er en nåde og velgjerning fra Gud at vi uverdige og urene mennesker får lov til å be. Salme 8:3, Luk 11:1-13, Luk 18:1-8, Salme 50:15   

552.Kan da alle mennesker be på en måte som behager Gud?
Nei, ikke de ubotferdige. Deres bønn er en vederstyggelighet for Gud.
Til Guds velbehag er kun deres bønn som enten er omvendt eller er på omvendelsens vei.
Joh 9:30-31    Mannen svarte dem:  - - Vi vet at Gud ikke hører syndere, men han hører den som er gudfryktig og gjør hans vilje.” 

(Se videre Salme 50:15-17, Salme  66:18, Salme  145:18-19, Ordspr  28:9 og Jes 1:15 osv)

553.Hvem skal vi be til?
Bare til den treenige Gud. Han alene kan høre og oppfylle vår bønn.  

554.Hva skal vi bygge vår bønn på?
På Jesu fortjeneste og forbønn hos Faderen.

Joh 16:23    Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn.   

555.Hvordan skal vi forberede oss til bønnen?
Av et botferdig hjerte må vi være bestemt på å ville følge Guds vilje oppriktig og kjempe alvorlig mot all synd. Vi må vende tankene bort fra verdslige ting, tenke over hvilken stor nød vi er i og Guds hellige og nådige nærvær, sukke etter bønnens Ånd, og så vende hele vår sjels lengsel til Gud, som er godhetens rike kilde.

556.Hvordan skal vår bønn eller samtale med Gud være?
Den skal skje med barnlig tillit, andakt, ærbødighet og et forsonlig hjerte. På denne måten blir vi ydmyke og ærbødige også i vår legemlige fremtreden for den majestetiske Gud, etter hans egen Sønns og de helliges eksempel.

Salme 95:6    Kom, la oss tilbe og bøye kne, la oss knele for Herren, vår Skaper! 

1Tim 2:8    Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal be slik at de løfter hellige hender, uten vrede og trette.    

557.Når og hvor skal vi be?
Alltid og overalt, men helst i enerom.

Luk 18:1    Han sa en lignelse til dem om at de alltid skulle be og ikke bli trette.  

Matt 6:6    Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. 

558.Skal vi bare be skrevne bønner?
Nei, vi skal også be med egne ord.  

559.Kan da barn og enfoldige folk uttrykke sitt hjertes tanker med egne ord?
Ja, for med Gud kan en snakke enda mer enfoldig enn med mennesker; og han gir sine barn nådens og bønnens Ånd. Sak 12:10, Rom 8:15-26   

560.Hvor mange typer bønn er det?
To slags:

 

*Den indre bønn, når hjertet taler alene i sukk, lengsel og stille oppløftelse til Gud. Dette kalles den uavlatelige bønn, som kan og bør finne sted også under arbeid og andre gjøremål.

 

*Den ytre bønn, når munnen taler av hjertets fylde slik at våre tanker og ønsker formes i ord.

Salme 19:15    La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og min gjenløser!

Salme 55:17-18    Jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse meg. Kveld og morgen og midt på dagen vil jeg klage og sukke, så hører han min røst. 

Dan 6:11    Tre ganger om dagen bøyde Daniel sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn.       

Salme 149:6, Salme 38:10, Jes. 29:13-14 

561.Skal vi bare be for oss selv?
Nei, for alle, også for våre fiender. Særlig skal vi be for styresmaktene, for dem som lærer oss Guds ord, og for våre åndelige brødre og søstre.

Jak 5:16    Be for hverandre, for at dere kan bli helbredet.

Matt 5:44    Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.    


562.Hva skal vi be om?

 

Vi skal ikke bare be om legemlige gaver, slik som mat, fred og sunnhet. Når vi ber om disse ting, skal vi føye til: ”Herre, om du vil.” Først og fremst skal vi imidlertid be om åndelige gaver, slik som syndenes forlatelse, at troen må bli styrket, et rent hjerte, en god forberedelse til døden og den evige salighet. Og når vi ber om åndelige gaver, som ikke er aldeles nødvendige til salighet, slik som en høyere grad av åndelig bedrøvelse, følelse av troens frimodighet, stor åndelig glede osv, skal vi også få føye til: ”Herre, om du vil.”

 

   

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif


Matt 6:9, Luk 11:1-.

563.Hvilken bønn er den beste og mest fullkomne?
Det hellige Fadervår, som Jesus selv har lært sine disipler og oss alle å be.
Matt 6:9-13, Luk 11:2-4

564.Hvordan er denne Herrens bønn inndelt?
I innledning, de sju bønner og avslutning.  

565.Hva er innledningen?
Den fortrolige tiltalen: Fader vår, du som er i himmelen.  

566.Hvorfor tiltales Gud som far?
Gud vil med disse ord oppmuntre oss til å tro at han er vår rette Far og vi hans rette barn, så vi trygt og tillitsfullt kan be til ham, slik som gode barn ber sine kjære foreldre om noe.  

567.Kan også ubotferdige mennesker ha den tillit til Gud at de kaller ham sin far i himmelen?
Han er vel en far for alle, siden han har skapt alle, oppholder alle og gjerne vil omvende og frelse alle. Men de ubotferdige kan likevel ikke kalle ham sin Far så lenge de ikke blir gjenfødt og får en barnlig ånd. Ellers er deres rette far i helvete.

Joh 8:44    Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster.

 

568.Hvem kan da kalle Gud sin Far?
De gjenfødte og sanne Guds barn, selv om de er svake.

Gal 4:6    Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far!    

    

569.Hvorfor sier vi vår og ikke min Far?
Fordi enhver kristen skal be i Åndens og nådens samfunn med andre og for andre - og ikke bare for seg selv.  

570.Hvorfor kaller vi Gud en far, som er i himmelen?
Vi skal løfte vårt hjerte opp til ham og be med den største ærbødighet og tillit til den aller høyeste, han som ser og makter alle ting.

Matt 6:32    Deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette.  


571.Hvor mange bønner er det i Fadervår?
Sju. De fire første handler om det gode vi gjerne vil ha, de tre siste om det onde vi ønsker å unngå. 

 

DEN FØRSTE BØNN 

HELLIGET VORDE DITT NAVN 

Hva vil det si? 
Guds navn er jo hellig i seg selv, men vi ber i denne bønnen at det også må bli hellig hos oss. Hvordan skjer det? Det skjer når Guds ord blir lært klart og rent, og vi også lever hellig etter det som Guds barn.Hjelp oss til det kjære Far i himmelen!Men den som lærer og lever annerledes enn Guds ord lærer, han vanhelliger Guds navn blant oss.Bevar oss fra det, himmelske Far!

572.Hva menes med Guds navn?
Guds egenskaper, ord, sakramenter og alt det som spesielt hører ham til. (Se nærmere under det andre bud).  

573.Blir dette Guds navn helligere fordi vi ber om det?
Guds navn er hellig i seg selv, men det vi ber om, er at det må bli hellig også hos oss.  

574.Hvordan blir Guds navn helliget?
Det skjer når Guds ord blir lært klart og rent osv.

Matt 5:16    Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen.

575.Hvordan blir Guds navn vanhelliget?
Ved vrang lære og ved ugudelig og hyklersk liv; for de som lærer og lever annerledes enn Guds ord lærer, osv.

Rom 2:23    Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven!       Se Esekiel 36, 22. 23.

576.Kan en ubotferdig synder be denne første bønn?
Nei, ikke av et oppriktig hjerte, for han bringer jo selv skam og vanære over Guds hellige navn.

   

DEN ANNEN BØNN 

KOMME DITT RIKE

Hva vil det si?
Guds rike kommer av seg selv, uten at vi ber om det. Men vi ber i denne bønnen at det også må komme til oss.

Hvordan skjer det?
Det skjer når den himmelske Far gir oss sin Hellige Ånd, så vi ved hans nåde tror hans hellige ord og lever et gudfryk­tig liv her i tiden og siden i evigheten.

577.Hvor mange slags er Guds rike?
Tre slags:

1.Naturens rike, hvor han med sin allmakt styrer alle skapte ting etter sin vilje. .

2.Nådens rike, som er kirken og de helliges samfunn, hvor han ved sin Hellige Ånd regjerer sine troende barn gjennom ordet og sakramentene .

3.Ærens eller herlighetens rike, hvor de, som hører Kristus til, evig skal herske med ham i fullkommen glede og salighet.  

578.Hvilke av disse riker ber vi om i den annen bønn?
Om nådens rike og herlighetens rike.  

579.Hvordan kommer Guds rike til oss?
Når vår himmelske Far gir oss sin Hellige Ånd osv.  

580.Kan en ubotferdig synder be den annen bønn?
Nei, ikke av et oppriktig hjerte, for han er redd for Den Hellige Ånds herredømme, støter Guds rike fra seg og lever med vilje i Satans rike.  

581.Har da også Satan et rike?
Ja, denne verdens gud og fyrste er mektig i vantroens barn; og under hans herredømme står alle ugjenfødte, inntil de omvender seg.

Kol 1:13    Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.     

582.Hvilke kjennetegn har de som tilhører djevelens rike?
De tjener synden adlyder djevelen som sin herre.
1 Joh  3:8    Den som gjør synd, er av djevelen.

 

DEN TREDJE BØNN

  SKJE DIN VILJE SOM I HIMMELEN  SÅ ÒG PÅ JORDEN

Hva vil det si?
Guds gode og nådige vilje skjer uten at vi ber om det. Men vi ber i denne bønnen at den også må skje hos oss.

Hvordan skjer det?
Det skjer når Gud bryter og hindrer alle onde planer og all ond vilje som ikke vil la oss hellige Guds navn og ikke vil la hans rike komme. Dette er djevelens, verdens og vårt kjøds vilje. Men Guds gode og nådige vilje er å styrke oss og holde oss fast i sitt ord og i troen helt til vår siste stund.

583.Hva er Guds vilje?
Guds vilje er at vi etter lov og evangelium skal helliggjøres ved tro og kjærlighet.

1 Joh 3:23    Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss.      

1.Tess 4:3    For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse.   

584.Skjer denne Guds vilje alltid og hos alle?
Nei, der Guds rike ikke er kommet, skjer heller ikke Guds vilje, men djevelens, verdens og kjødets vilje.  

585.Hvordan skjer da denne Guds vilje?
Når Gud forhindrer alle onde råd og påfunn osv.  

586.Gjør ikke vår vilje noe godt hvis den får bestemme selv?
Nei, for vårt kjøds attrå er fiendskap mot Gud. Vi vet ikke hva som er best for oss, og har heller ikke lyst til å søke det, hvis ikke Gud opplyser vår forstand og bøyer vår vilje til å underkaste seg hans vilje, som alene er vis, god og fullkommen.  

587.Kan Guds vilje skje blant menneskene på jorden, liksom den skjer blant englene i himmelen?
Ja, om enn ikke med samme fullkommenhet, så dog med samme hjertelige oppriktighet, glede og alvor.


588.Er det nok, at vi i lydighet gjør Guds vilje?
Nei, vil skal også tålmodig lide under Guds vilje og overgi oss i hans hånd, slik som den syke overgir seg til legen.

1Sam 3:18    Da sa Eli:  Han er Herren. Han må gjøre det som er godt i hans øyne!         

589.Kan verdens barn be den tredje bønnen med et oppriktig hjerte?
Nei, for de strir bevisst mot Guds vilje, og vil at den skal rette seg etter deres uforstandige vilje og syndige selvrådighet.

   

DEN FJERDE BØNN

GI OSS I DAG VÅRT DAGLIGE BRØD

Hva vil det si?
Gud gir daglig brød også til alle onde mennesker, uten at vi ber om det. Men vi ber i denne bønnen at han vil la oss forstå at brødet er en gave fra ham, og at vi må ta imot det med takk.

Med daglig brød mener vi alt som trengs til legemets liv og behov, slik som mat og drikke, klær, sko, hus, hjem, åker, husdyr, penger, gods, en god ektefelle, gode barn, gode tjenestefolk, gode og trofaste overordnede, gode styresmakter, godt vær, fred, helse, god moral, godt navn og rykte, gode venner, trofaste naboer og flere slike ting.

590.Hva menes med daglig brød?
Alt det som vi trenger til dette livs opphold; og vi ber ikke bare om å få det, men også at det må være velsignet for oss.

591.Hvorfor kalles alt dette «brød»?
Fordi brødet er det alminneligste og mest nødvendige middel til legemets opprettholdelse.


592.Hvorfor ber du om daglig brød?
Fordi jeg skal være fornøyd med det mest nødvendige og ikke strebe etter overflod.

1 Tim 6:8    Har vi mat og klær, skal vi være tilfredse med det.  

593.Hvorfor tilføyer vi ordene i dag?
Fordi jeg ikke skal sørge for den dag i morgen, men la hver dag ha nok med sin egen plage.

594.Hvorfor sier du: gi oss vårt brød?
Fordi vi tar vår neste med i bønnen, og fordi vi må ønske å spise vårt eget brød, og ikke stjålet brød i urettferdighet eller dovenskap, som fører til tigging.

2 Tess 3:12    Slike folk påbyr og formaner vi i den Herre Jesus Kristus, at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød. 

1 Tess 4:11-12

595.Skal da den, som ber om sitt daglige brød, også arbeide for det?
Ja.

1 Mos 3:19    I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød.      

596.Skal den rike også arbeide?
Ja, så sant han vil spise, skal han også arbeide og gjøre noe godt, hva det enn er, til Guds ære og til nytte for nesten.

1 Pet 4:10    Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.  


 

DEN FEMTE BØNN 

OG FORLAT OSS VÅR SKYLD, SOM VI ÒG FORLATER VÅRE SKYLDNERE. 

Hva vil det si?
Vi ber her, at vår himmelske Far ikke vil se på vår synd og ikke for dens skyld nekte å oppfylle vår bønn; for når vi ber om alt dette, bekjenner vi, at vi ikke har fortjent selv det aller minste; men vi ber om, at han vil gi oss alt av nåde; for vi synder daglig og fortjener heller straff enn syndenes forlatelse.

Så vil da også vi på vår side av hjertet tilgi og gjøre vel mot dem, som synder imot oss.

597.Hva er det for en skyld eller gjeld vi ber Gud forlate oss?
Våre synder og den timelige og evige straff, som vi dermed har fortjent.  


598.Vil Gud ettergi denne gjeld uten betaling?
Kristus har betalt den til siste øre for oss, som ikke selv kunne betale. Derfor ber vi i hans navn om nåde og forlatelse.  


599.Når en synder en gang er tatt til nåde av Gud, -- trenger han da å be daglig om syndenes forlatelse?

Ja, på samme måte som vi trenger brød hver dag, trenger vi også daglig nåde og forlatelse; for vi synder dessverre daglig av skrøpelighet, selv om Guds barn ikke mer synder med forsett og av ondskap.

Salme 19:13    Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd!