Kapittel 4 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 4


Verken mann eller kvinne

"Du må også være klar over at i himmelen er det verken mann eller kvinne. Det var en mann som spurte meg: "Hva skal kvinnene gjøre i himmelen?"
Jeg svarte: "Det er verken mann eller kvinne i himmelen. Det vil verken være hankjønn eller hunkjønn i himmelen. Vi vil alle være et himmelsk vesen. Det vil også gjøre at vi blir kvitt all sjalusi og misunnelse." I himmelen vil du være et himmelsk vesen, så du trenger ikke tenke på din kjæreste eller noen annen av det annet kjønn. Men jeg så min mor i himmelen. Hun så ut akkurat som hun hadde vært her nede på jorden. Hun sa til meg: "Jeg er ingen kvinne lenger. Jeg er et åndelig vesen i himmelen." I himmelen er alle de samme slags himmelske vesener. Det er ingen mann som er over kvinnene eller kvinner som er over mennene. Vi blir alle ett i Kristus Jesus. Du vil heller ikke føle deg underlegen på noen som helst måte. Vi vil alle ha den samme herlighet som Gud.

 

Mer om den himmelske musikk

Vi går nå tilbake til disse instrumentene i himmelen. Det er så vidunderlig med alle disse harper og trompeter. Kan du tenke deg alle disse tusener av trompeter som spilte. I himmelen spilles det natt og dag. Men du vil aldri bli trett av å høre på denne musikken. Den vil heller ikke skade dine ører som den enkelte ganger kan gjøre her nede på jorden når vi hører mennesker spille. De spiller av og til så sterkt. Men det er ikke slik i himmelen.

Jesu gjenkomst og Lammets bryllup

Himmelen er full av engler som spiller på instrumenter. Trompetene blåser ikke sammen med de andre instrumentene. Det er Gud selv som gir befaling når disse instrumentene skal blåses i. Ifølge bibelen, når Guds trompet lyder, skal disse trompetspillerne komme ut av himmelen. Alle engler som spiller på trompeter skal komme ut av himmelen. De skal annonsere den store Lammets bryllupsfest. Da vi var i jungelen, var det noen ganger at vi kunne høre himmelsk musikk, og det var musikk som kom ut fra himmelen. Den kom ut i det ytre rommet. Guds stemme kommer til å lyde: "Vi er klare, vi er klare nå."
Gud Fader vil gi beskjed og begynne å blåse. Tusener på tusener av dem. Er du klar for dette store Lammets bryllup? Guds ord sier at dette skal skje.
Det står skrevet at de døde i Kristus skal først oppstå. Og vi som er levende og som tror på Ham, skal i ett nå rykkes opp. Er du klar for dette, kjære venn? Og hva vil skje? Jo, de som er døde i Kristus, de vil høre disse trompetblåserne og likeså de som lever, og sammen skal de rykkes opp i skyer. Disse skyene er ikke vanlige skyer som vi ser, med det er Guds ånd. Guds ånd vil komme ned for å møte disse menneskene. Forestill deg dette, å dra til et bryllup og millioner av engler skal spille på instrumenter. Dette bryllupet skal feires utenfor himmelen, og så skal det komme en krone ut fra himmelen, og den skal bli satt på Jesu hode. Jesus vil sitte i midten, og vi vil krone ham, Kongenes Konge og Herrenes Herre! Så vil musikerne dra først til himmelen, og så vil Jesus, sammen med sin menighet, som er uten flekk eller lyte, dra inn i himmelen. Å, for en dag det skal bli! Guds ord sier at vi alltid skal være sammen med Herren.

 

Bli rede

Venner, bli rede for himmelen. Gå ned på dine knær og be til Gud. Få din sak i orden med Gud, i Jesu navn. Det var en gang en mann som sa til meg:
"Det finnes ingen himmel."
Jeg svarte ham: "Du tar en veldig sjanse."
Velsignet er den som har tro og får del i den første oppstandelse. For jeg har vært i himmelen, og jeg vet at dette er virkelig. Jeg vet hvordan himmelen er og hva som er i den. Jeg har vandret i himmelen med Jesus, og han har undervist meg klart om disse tingene. Så, bli rede for himmelen og for bortrykkelsen. Kan du forestille deg Jesus at han står oppe med sine armer utstrakt og tar imot oss. Den samme Jesus som fór opp til himmelen, han skal komme igjen.

Derfor sier Guds ord: "Trøst da hverandre med disse ord." Du trenger trøst, min venn. Finn en bibeltroende menighet og søk de helliges samfunn, og kom inn i bønn og kontakt med den levende Gud. For Jesus kommer snart. Vi burde også lage neonlys-skilt og sette dem opp på kirkebygninger at Jesus kommer meget snart. Det ville bli et mektig vitnesbyrd.

 

Hver menighet har en engel

Dersom du studerer Johannes åpenbaring, så finner du at Johannes var på øya Patmos og hadde kontakt med himmelen. Han brakte budskap fra Jesus til engelen for menighetene. "Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier Han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner: Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død." Åp 3,2. Dette sa Jesus til Johannes da han var på Patmos. Jesus ga også meg undervisning for menigheten i denne siste tid. Jesus fortalte meg at hver eneste menighet eller kirke har en engel som overvåker den. Enten det er en levende åndelig menighet eller ikke. Denne engelen har en kontrollerende makt over denne menigheten. Det kan være forskjellige ånder som opererer i disse menigheter. En menighet kan for eksempel ha en underholdningsånd. Da vil det også være en underholdningsengel som har kontroll over den menigheten. Noen menigheter har en veldig bønnens ånd i sin menighet. Jeg husker en menighet i Florida som brukte mye tid i bønn for Gud. I et slikt tilfelle er det en engel med en bønnens ånd som kontrollerer denne menighet. Noen andre har en organisasjonsengel som har kontroll over menigheten. Den eneste måten å få innflytelse på en slik menighet er å være en overvinner. Da må man komme i kontakt med denne engel som har kontrollen over en slik menighet.

 

Overvinnere eller forbedere

Dette budskapet er til deg som er en overvinner. Du må være en forbeder for å komme i kontakt med den engel som har kontroll i denne menigheten. Det er bare overvinnere eller forbedere som vinner over denne verdens bekymringer. Disse englene har en veldig makt, men de er igjen under kontroll av en person eller styre, eventuelt eldsteråd, som er i denne menigheten. Her er det et arbeid for overvinnere. De må sette seg ned sammen med Gud. Jeg skal lese litt mer fra Åpenbaringen 3:
"Bli våken og styrk det annet som var på vei til å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu hva du har lært og hørt, og ta vare på det og omvend deg! Dersom du da ikke våker, skal jeg komme over deg som en tyv, og du skal ikke vite hvilken stund jeg kommer over deg."

 

Forskjellige menigheter

Du ser at mange av disse menighetene er blitt virkelig døde, for de venter ikke Jesu komme. Mange av disse menighetene er ikke levende, derfor er det nødvendig at Guds bevegelse må finne sted nå. Det er mange forskjellige typer menigheter. Vi har også de menigheter som holder vekkelsesmøter, men når de er ferdig med vekkelsesmøtene, går de tilbake til den samme liturgi. De kommer tilbake til den samme måte å ha sine gudstjenester på. Mange av dem er døde. Men de har de forskjellige formene, og tror at menighetene skal blir levende gjennom det. Men jeg vil si at det er bare én måte å bli levende på, og det er når Guds Ånd får slippe til. Du må også forstå at du først må influere engelen som har makt over denne menigheten for å kunne få det åndelige livet fram i menigheten. Dette er oppgaven til overvinnerne eller forbederne til å få kontakt med engelen i den menigheten eller kirken. Du må huske på at denne menigheten ikke har noen forbønnstjeneste. De kommer bare sammen til sine gudstjenester hvor de leser Guds ord, holder prekener og har søndagsskole og har det vanlige midtukemøtet. Og så er det det samme neste uke også. Dette er hva vi kaller død tilbedelse eller gudstjeneste. Det som er nødvendig er at vi kan komme i kontakt med engelen over menigheten, og Guds kraft kan utøses. Vi kan lese litt videre. Her tales det som overvinnere som skal få gå i hvite klær, for de er verdige til det. Disse er de som har fått Guds Hellige Ånd. Jesus fortalte meg at de hvite klær som forbedere og overvinnere har, det er Guds Ånd som de har fått. Om noen skal være en kraftig forbeder, så må han være en overvinner. Han må ha Guds Ånd i sitt liv. Disse overvinnerne skal få gå i hvite klær. "og Jeg vil ikke utslette hans navn av Livsens Bok, og Jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og for Hans engler." vers 5. Legg merke til at disse overvinnere eller forbedere, har direkte kontakt med deres engler i himmelen. Derfor kan virkelig disse overvinnere trenge igjennom i disse menighetene. Her er hvordan det hele kan foregå.

 

Utsendelse av forbedere

Du sender ut åndsfylte mennesker, nærmest som spioner til disse menighetene. Det vil bli et mektig gjennombrudd i disse menighetene, for det vil bli sendt ut tusener på tusener av overvinnere eller forbedere. Disse vil bare gå inn på møtene og bare sitte der. De behøver ikke si noe, de bare sitter og ber. Bare ved deres nærvær så blir denne overvinnerkraften brakt inn i den menigheten, og de kommer i kontakt med denne engelen for menigheten. Du sier til engelen: "Her vil jeg vise deg blodets kraft." Denne engelen vil da begynne å utvirke denne autoriteten og kraften i menigheten, slik at den blir satt i full brann for Herrens sak. Den som har ører, han hører hva Ånden sier til menighetene. Legg merke til at det er ved Den Hellige Ånd. Jesus fortalte meg at det også er disse overvinnere som har vunnet seier over alle verdens bekymringer. De har blitt mektige forbedere. Og når du snakker om forbedere, så kommer jeg til å tenke på min mor. Hun var en forbeder. Hun kunne gå inn på et rom i øverste etasje, og når hun kom ned, fikk hun virkelig forandret på tingene. Hun kunne bare si noen ord, så ble tingene forandret. Hun hadde makt fra Gud. Nå skal det sendes ut to og to til disse forskjellige menighetene. La oss få tusener på tusener av disse forbedere inn i menighetene og kirkene. Jesus fortalte meg at vi skulle organisere tusener av disse forbedere. Det er en veldig viktig tjeneste i disse siste dager som forbederne har. De blir veibrytere for den siste vekkelsen, Guds bevegelse som kommer til å finne sted. De skal gå ut over jorden for å forberede denne veldige eksplosjonen eller vekkelsen som skal komme. De skal ikke ha den idé at de er evangelister eller predikanter, ikke en gang bibellærere. Men når de kommer inn i menigheten, hva skal de gjøre da? Jo, de går inn i forbønn. De vil komme i direkte kontakt med Gud. Om denne predikanten skulle tale noe som er i mot Guds ord, så vil det skje en forandring. Hans munn vil bli lukket. Han vil ikke være i stand til å åpne sin munn. Diakonene vil også bli berørt, og det vil resultere i at de vil innkalle til et bønnemøte. De vil komme sammen og si: "Ville det ikke være fint om denne menigheten fikk et ordentlig bønnemøte?" Så vil de kalle sammen til et virkelig forbønnsmøte. De er fremdeles en del av Gud, men de er så døde, at de ikke kan høre hva Gud sier til dem, lenger. Nå begynner de å be, og Guds Ånd begynner å bevege dem. Det som vil skje i denne store eksplosjonen eller vekkelsen, er at folk virkelig begynner å be ting gjennom. Mennesker vil komme i syndenød. Men dette kan ikke skje ved preking, men ved disse overvinnerne, ved Den Hellige Ånd som Gud har lagt på dem. Jesus sa til meg at jeg skulle organisere bønnegrupper: "Organiser disse forbedere, og la dem gå inn i menighetene og få ild i disse forsamlinger."

 

Hellige menn og kvinner

"Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: dette sier Den Hellige, Den Sannferdige, Han som har Davids nøkkel" Åp 3 : 7. Forbederne må være hellige. De må være hellige menn og kvinner. De må ikke ta del i denne verdens sysler. De må være hellige overvinnere, menn og kvinner. Jeg kan huske tilbake til 1920. Da var det en del slike menn og kvinner som gikk rundt i menighetene, og de ble spurt: Hvor kommer dere fra? De svarte meget behagelig, og sa : "Gud velsigne dere. Vi er kommet for å være en del av dere i forbønnstjenesten." Det kunne virkelig merkes at de var hellige menn og kvinner. De hadde en mektig ånd med seg når de kom på denne måten.

 

Forbedere under alteret

Jeg fikk også se disse menn og kvinner under Herrens alter. De var forbedere. Det er disse som er blitt drept på grunn av sitt vitnesbyrd om sin Herre og Frelser, Jesus Kristus. Og de er veldig kraftfulle disse som er under alteret og ber til Gud Fader. De ber om hevn over fienden. Over hvem? Jo, over djevelen. De ber om at hans verk skal tilintetgjøres, djevelen og hans makt som er deres fiende. Det var djevelen som kom inn i sinnet og tankene på andre mennesker, og som drepte disse misjonærene der ute på misjonsmarken. Disse er overvinnere, bønnekjemper der under Herrens alter.

 

Tusener av forbedere

Det vil bli tusener av disse bønnekjemper som skal gå rundt i de forskjellige menigheter og be. De behøver ikke alltid å reise langt bort. De kan gå til de forskjellige menigheter i sitt eget distrikt, og være der og be sammen med de som er i menigheten der. Du kunne preke i denne menigheten og argumentere med dem i tusen år. Men du ville ikke kunne utrette noe som helst med det, for de tror de er på rett vei og har den rette lære. Men når du har ilden, hva skjer da? Jo, da bygger du en ild under deres alter. Og det skal merkes i den menigheten når det begynner å bli bønn der, og ilden begynner å brenne. Da behøver dere ikke tale om vekkelse, men det er vekkelse når ilden begynner å brenne.

 

Percys egen erfaring

Jeg vet at dette virker, for jeg har prøvd det selv. Jeg vet at det vil bli resultater ut av dette. Jeg kan huske at jeg kom inn i en menighet. Den var så død at det kjentes lang vei. Jeg gikk fram til alteret og begynte å be. De kom ned til meg og spurte om jeg hadde noe spesielt behov.
"Nei," svarte jeg. "Jeg vil bare be."
Jeg ba til Herrens ære, og jeg skal si det ble bevegelse. Ting begynte å skje. Jeg bare begynte å be rolig, ikke voldsomt, men stille til Gud. Jeg bare ba i Den Hellige Ånd. Så kom noen bort til meg og berørte meg. De bare falt i gulvet under Guds kraft. Predikanten kom også over. Han falt i gulvet også, likeså bønnegruppen. Etterpå kom pastoren og sa at dette var det beste bønnemøtet de hadde hatt. Han sa at han ikke kunne skjønne hvordan dette kunne skje. Det skjedde så plutselig, på et øyeblikk. "Vi må fortsette med dette her. Jeg skal ikke preke på søndag. Vi må kalle sammen til et bønnemøte." Og vet du at uten at ord ble talt på søndagen, men bare i bønn, så var det at Herren tok over denne menigheten. Det ble vekkelse, og i dag er det en menighet på 3000 sjeler. Da jeg kom der, var det bare 300. Men det var Gud som økte menigheten gjennom forbønnstjenesten. Det er Guds kraft som gjør dette. Det var dette budskapet jeg fikk å bringe til jorden. Dette må skje før den store eksplosjonen finner sted fra himmelen. Jeg så alle disse hellige menn og kvinner under alteret. Jeg gikk der ned og krøp under alteret og spurte: "Kan jeg be med dere?" Og jeg skal si at disse hellige menn og kvinner under alteret ba. De la sine hender på meg, og jeg skal si deg, kjære venn, etter at jeg kom tilbake fra himmelen, har jeg ikke lenger noen del i denne verden her. Jeg vil bare se denne tjenesten vokse og ekspandere slik at djevelen løper ut fra våre territorier. Dette skjer ikke ved hjelp av en masse ord, men ved å proklamere Jesu navn. Gud velsigne deg! (Collett, 1991, s. 45-55).”

Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.