Undervisning om å følge Jesus

Undervisning om å følge Jesus

 

Jesus sier at målet for en lærling er å bli fullt utlært og dermed bli sin mester lik. "Derfor skal dere være fullkomne, slik som deres Far i Himmelen er fullkommen." Matt. 5, vers 48. Dette er et mål vi alle kan strekke oss mot.

En måte å lære på, er å tilbringe tid sammen med sin læremester.

En annen måte å lære på, er å leve på samme måte som sin læremester.

En tredje måte å ta til seg lærdom på, er å rette seg etter læremesterens instruksjoner.

  

Johannes 1. brev 2, 6

Den som sier at han blir i Ham (Kristus), han skylder også selv å vandre slik som Han vandret.

 

Salme 30, 6

Min sjel venter på Herren, mer enn vekterne venter på morgenen, ja, mer enn vekterne på morgenen.

Lukas 6, 27b

”..Gjør godt mot dem som hater dere.” Jesus Kristus

 

Lukas 6, 27a

”Elsk deres fiender..” Jesus

 

Markus 10, 42-45

"Dere vet at de som regnes som herskere over folkeslagene, har fullt herredømme over dem, og deres store menn utøver makt over dem. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være deres tjener. Og den av dere som vil være den første, skal være alles slave. For Menneskesønnen kom ikke for å bli tjent, men for Selv å tjene, og for å gi Sitt liv som løsepenge for mange." Jesus

Lukas 12, 33

"Selg det dere har og gi barmhjertighetsgaver!" Jesus Kristus

 

Matteus 6, 16-18

Og når dere faster, så vær ikke som hyklerne, som faster med et trist ansikt. For de fordreier ansiktet sitt, slik at de skal vise for menneskene at de faster. Sannelig sier Jeg dere: De har allerede fått sin lønn. Men du, når du faster, da salv hodet ditt og vask ansiktet ditt, slik at du ikke viser deg fastende for menneskene, men bare for din Far som er i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst.

Efeserbrevet 5, 1

Ha Gud som forbilde, dere som er Hans elskede barn.

Lukas 21, 37-38

Om dagene underviste Han i templet, men om kveldene gikk Han ut og oppholdt Seg på det fjellet som kalles Oljeberget. Tidlig om morgenen kom så hele folket til Ham i templet for å høre Ham.

Johannes 15, 18-25

"Hvis verden hater dere, så vet dere at den har hatet Meg før den hatet dere. Hvis dere var av verden, ville verden elske sitt eget. Fordi dere ikke er av verden, men fordi Jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Husk det ordet Jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt Meg, skal de også forfølge dere. Har de holdt Mitt ord, skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for Mitt navns skyld, siden de ikke kjenner Ham som har sendt Meg. Hadde ikke Jeg kommet og talt til dem, ville de ikke hatt synd, men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater Meg, hater også Min Far. Hadde Jeg ikke gjort gjerninger iblant dem som ingen andre har gjort, ville de ikke hatt synd. Men nå har de sett dem, og de har hatet både Meg og Min Far. Men dette skjedde for at det ordet skulle bli oppfylt som er skrevet i deres lov: De hatet Meg uten grunn. " Jesus Kristus

Lukas 10, 38-42

Da de gikk videre, kom Han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta ønsket Ham velkommen i sitt hus. Og hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ned ved Jesu føtter og lyttet til Hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt tjenestearbeidet, og hun gikk da bort og sa: "Herre, bryr Du Deg ikke om at min søster har latt meg være alene med å tjene? Si derfor til henne at hun skal hjelpe meg." Og Jesus svarte med å si til henne: "Marta, Marta, du er bekymret og urolig for mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne."

 

Matteus 28, 18-20

"Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." Jesus Kristus

Markus 4, 33-34

I mange slike lignelser talte Han ordet til dem, alt etter det de var i stand til å høre. Men Han talte ikke til dem uten å bruke lignelser. Når Han var alene med disiplene Sine, forklarte Han dem alt.

Markus 6, vers 35

Tidlig om morgenen, mens det ennå var natt, sto Han opp og gikk ut. Han trakk Seg bort til et øde sted og ba der.

 

Johannes 15, 1-8

"Jeg er det sanne vintreet, og Min Far er vingårdsmannen. Hver gren på Meg som ikke bærer frukt, tar Han bort. Og hver gren som bærer frukt, beskjærer Han, så den kan bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord Jeg har talt til dere. Bli i Meg, så blir Jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg, og Jeg i Ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe. Hvis noen ikke blir i Meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg og Mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. I dette er Min Far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Og dere skal være Mine disipler." Jesus Kristus

 

Matteus 6, 24

"Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon." Jesus Kristus

 

 

Matteus 6, 1-4

"Se til at dere ikke gjør deres barmhjertighetsgjerninger for mennesker, for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn fra deres Far i Himmelen. Når du gjør en barmhjertighetsgjerning, skal du ikke markere det ved å blåse i basun, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for at de skal bli æret av mennesker. Sannelig sier Jeg dere: De har alt fått sin lønn.

Men når du gjør en barmhjertighetsgjerning, skal du ikke la din venstre hånd vite hva din høyre hånd gjør, for at din barmhjertighetsgjerning kan være i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte, skal Selv lønne deg åpenlyst." Jesus Kristus

 

 

Matteus 18, 19-20

"Igjen sier Jeg dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, så skal det bli gjort for dem av Min Far i Himmelen. For hvor to eller tre er samlet i Mitt navn, der er Jeg midt iblant dem." Jesus Kristus

 

Matteus 16, 24-27

"Hvis noen vil komme etter Meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Meg. For den som vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for Min skyld, skal finne det. For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel? For Menneskesønnen skal komme i Sin Fars herlighet med Sine engler, og da skal Han lønne enhver etter hans gjerninger." Jesus Kristus

 

 

 

Johannes 1. brev 4, 10

"Vær ikke bekymret for sjelen deres, hva dere skal spise, og heller ikke for legemet, hva dere skal ha på dere. Sjelen er jo mer enn maten, og legemet er mer enn klærne. Se på ravnene, for de verken sår eller høster, og de har heller ikke lagerhus eller låve. Men Gud gir dem føde. Hvor mye mer verd er ikke dere enn fuglene? Hvem av dere kan med sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Hvis da dere ikke en gang makter å gjøre det minste, hvorfor er dere da engstelige for alt det andre? Se på liljene, hvordan de vokser. De verken strever eller spinner. Og likevel sier Jeg dere: Selv ikke Salomo i all sin herlighet var smykket som en av dem. Hvis Gud på den måten kler gresset, som er på marken i dag og blir kastet i ovnen i morgen, hvor mye mer skal Han da kle dere, dere lite troende? Og søk ikke etter hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, vær ikke engstelige! For alt dette søker folkeslagene i verden etter, og deres Far vet at dere trenger alt dette. Men søk Guds rike, og alt dette skal bli gitt dere i tillegg. Frykt ikke, du lille flokk, for det behaget deres Far å gi dere riket. Selg det dere har og gi barmhjertighetsgaver! Skaff dere pengevesker som ikke blir gamle, en skatt i Himmelen som ikke svikter, som ingen tyv kan komme i nærheten av og ingen møll kan ødelegge. For hvor deres skatt er, der vil også deres hjerte være." Jesus Kristus

 

Johannes 3, 20

"For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke gjerningene hans skal bli avslørt. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans skal bli åpenbare, at de er gjort i Gud." Jesus

 

 

 

Jakobs brev 3, 14-26

Hva gagner det, mine brødre, om noen sier at han har tro, men ikke har gjerninger? Kan troen frelse ham? Hvis en bror eller en søster er naken og mangler sin daglige føde, og en av dere sier til dem: "Gå i fred, varm dere og mett dere," men dere ikke gir dem til legemets behov, hvilken nytte blir det da? Slik er det også med troen. Hvis den ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Men noen vil si: "Du har tro, og jeg har gjerninger." Vis meg din tro uten dine gjerninger, og så vil jeg vise deg min tro ut fra mine gjerninger. Du tror at Gud er Én. Du tror rett. Også demonene tror - og skjelver! Men vil du vite, du tankeløse menneske, at troen uten gjerninger er død? Ble ikke vår far Abraham rettferdiggjort av gjerninger da han ofret sin sønn Isak på alteret? Ser du at troen virket sammen med gjerningene hans, og at troen ble gjort fullkommen ut fra gjerningene? Og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og han ble kalt Guds venn. Dere ser da at et menneske blir rettferdiggjort av gjerninger, og ikke bare av tro. Ble ikke også skjøgen Rahab rettferdiggjort ved gjerninger på samme måte, da hun tok imot budbærerne og sendte dem bort en annen vei? For slik som legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger.

 

 

Johannes 1. brev 1, 5-10

Dette er det budskapet som vi har hørt av Ham og som vi forkynner dere, at Gud er lys, og i Ham finnes det ikke noe mørke. Hvis vi sier at vi har samfunn med Ham (Kristus) og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd. Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Hvis vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi Ham til en løgner, og Hans ord er ikke i oss.

 

Markus 1, 22

Og de undret seg over undervisningen Hans, for Han lærte dem som en som har myndighet, og ikke som de skriftlærde. 

 

Salme 63,1-2

Gud, Du er min Gud. Tidlig om morgenen vil jeg søke Deg. Etter Deg tørster min sjel. Mitt kjød tæres av lengsel etter Deg, i et land med tørke og tørst, hvor det ikke er vann. 

 

Matteus 12, 36-37

"Men Jeg sier dere at hvert unyttig ord menneskene taler, skal de avlegge regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt." Jesus Kristus

 

Matteus 11, 28-30

"Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile! Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres. For Mitt åk er gagnlig, og Min byrde er lett." Jesus Kristus

 

 

Lukas evangelium 11, 23

"Den som ikke er med Meg, er imot Meg, og den som ikke samler med Meg, han sprer." Jesus Kristus

Lukas evangelium 11, 62

"Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike!" Jesus Kristus

Johannes evangelium 16, 2

"De skal utstøte dere av synagogene. Ja, den tid kommer da hver den som dreper dere, skal tro at han gjør Gud en tjeneste." Jesus Kristus

 

Lukas evangelium 18, 29-30

"Jeg forteller dere sannheten: Det er ingen som har forlatt hus eller foreldre eller børdre eller hustru eller barn for Guds rikes skyld, som ikke skal få igjen mange ganger mer i den tiden som er nå, og evig liv i den kommende verden." Jesus

 

Filipperbrevet 3, 7-17

..Alt det som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristi skyld. Ja, så visst regner jeg alt som tap sammenlignet med det som er så mye mer verd, kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grunn av Ham har jeg lidd tap på alt, og jeg regner det som søppel, for at jeg skal vinne Kristus og bli funnet i Ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som blir gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen, og for at jeg skal kjenne Ham og kraften av Hans oppstandelse og samfunnet med Hans lidelser ved at jeg blir likedannet med Hans død, om jeg på denne måten kan nå fram til oppstandelsen fra de døde. Ikke slik å forstå at jeg allerede har forstått det eller at jeg allerede er blitt fullkommen. Men jeg jager fremover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. La oss altså, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for dere. Det gjelder at vi så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag. B rødre, vær mine etterfølgere, og legg merke til dem som vandrer slik, ettersom dere har oss som forbilde.

 

Lukas 10, 38-42

Da de gikk videre, kom Han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta ønsket Ham velkommen i sitt hus. Og hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ned ved Jesu føtter og lyttet til Hans ord.

Men Marta var travelt opptatt med alt tjenestearbeidet, og hun gikk da bort og sa: "Herre, bryr Du Deg ikke om at min søster har latt meg være alene med å tjene? Si derfor til henne at hun skal hjelpe meg."

Og Jesus svarte med å si til henne: "Marta, Marta, du er bekymret og urolig for mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne."

Lukas 9, 23-27

Så sa Han til dem alle: "Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge Meg. For hver den som vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for Min skyld, skal frelse det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister seg selv eller går fortapt? For hver den som skammer seg over Meg og Mine ord, ham skal Menneskesønnen skamme Seg over når Han kommer i den herlighet som tilhører Ham Selv, Hans Far og de hellige engler. Men sannelig sier Jeg dere: Det er noen av dem som står her, som ikke skal smake døden før de ser Guds rike."