Jeg elskes, altså er jeg

 Jeg elskes, altså er jeg

 

Egil Anders Wyller (f. 1925) sitt store forfatterskap inneholder blant annet en del bøker som han har gitt betegnelsen henologisk skriftserie. Om denne serien skriver han (blant annet bakerst i boka Kjærlighetens gjerninger):

Serien følger traséen for et livslangt løp i tankens og troens tjeneste og favner over tre tusen år av vår åndshistorie. I første del av løpet innforlivet forfatteren seg med tankens Athen. I annen del søker han å bli ett med troens Jerusalem. Under det hele mener han å ha vært ett med seg selv.

Artikkelstoffet består av både faglige studier og mer åpne essays, av oversettelser, særlig fra klassiske språk, og av personlige dikt etc. Det gir også til kjenne standpunkter og synspunkter innen moderne politisk, etisk, religiøs etc. debatt.

Seriens tankesats er henologi eller enhetslære (gresk hen = ett), forstått som:

Kjærlighetstenkning om Gud, verden og mennesket/sjelen med hensyn til det å erkjenne, og til det å være og virke.

Henologiens kjærlighetspreg gir seg til kjenne i to grunnsatser:

1)  amo ergo er: «Jeg elsker, altså er Du.» Slik sett bygger den på den orfisk-platonske amor-intellectualis (eros).

2)  amor ergo sum: «Jeg elskes, altså er jeg.» Her knyttes an til Guds kjærlighet i Jesus Kristus, altså til den kristne troserfaring.

Henologisk tenkning søker ikke å utarbeide et helhetlig system for all tilstedeværelsesproblematikk. Den søker snarere å anlegge et enhetsperspektiv, som alt «annet» skal sees ut ifra og rettes inn mot. Det sokratisk-cusaniske uendelighetsparadoks: docta ignorantia (innsiktsfull uvitenhet) utgjør dens innsiktningspunkt, den johanneiske enhet i kjærlighet (Joh. 17) utgjør dens forsøksvise ståsted.

Hensikten med skriftserien er å vise at det lar seg gjøre å opprettholde et slikt enhetsperspektiv også i en turbulent og oppsplittet tid som vår, uten at derved tilværelsens åpne mangfold blir innsnevret og dens rikdom og overskudd blir avsvekket. Hen-sikten er kort og godt et nytt årtusen (Wyller, 1998, s. 224).

 

Den henologiske skriftserien presenterer ved studier, oversettelser og debattinnlegg trekk ved en gresk-platnoske og den jødisk-kristne åndstradisjon, dens visdom og innsikt, fra antikken til vår tid (ibid, s. 2).

Følgende bøker er kommet ut i serien:

Sangenes sang (Bind 1)

Klassisk gresk åndsliv I (Bind 2)

Klassisk gresk åndsliv II. Sokrates (Bind 3)

Platon I (Bind 4)

Platon II (Bind 5)

Johannes I. Apokalypsen (Bind 6)

Johannes II. Evangeliet og Brevene (Bind 7)

Den nye sang (Bind 8)

Lyset fra Bysants (Bind 9)

Docta Ignorantia (Bind 10)

Et enhetssyn på Ibsen (Bind 11)

Konsentrasjon (Bind 15)

 

Kilde: Wyller, Egil A. (1998). Søren Kierkegaard. Kjærlighetens gjerninger. Noen kristelige overveielser i talers form. Oslo: Spartacus forlag / Andresen & Buteschøn AS.