Undervisning om Israel

Undervisning om Israel

Hva Bibelen sier om Israel, er tema for denne undervisningen.

 

Salme 131, 3

Israel, sett ditt håp til Herren fra nå av og til evig tid!  

Salme 128, 6

Fred over Israel! 

4. Mosebok 24, 9b

Velsignet er den som velsigner deg, og forbannet den som forbanner deg.

Matteus 23, 37

"Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profetene og steiner dem som er sendt til henne! Hvor ofte ville Jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene sine, men dere ville ikke!" Jesus Kristus

Sakarja 8, 2

Så sier hærskarenes Herre: Jeg er nidkjær for Sion med stor nidkjærhet. Med stor harme er Jeg nidkjær for henne.

Salme 25, 22

Forløs Israel, Gud, fra alle deres trengsler!

 

Jeremia 3, 23

..Bare hos Herren vår Gud er det frelse for Israel

 

Esekiel 39, 7-8

Mitt hellige navn skal Jeg gjøre kjent midt iblant Mitt folk Israel, og Jeg skal ikke mer la Mitt hellige navn bli vanhelliget. Da skal folkeslagene kjenne at Jeg er Herren, Den Hellige, i Israel. Sannelig, det kommer, og det skal skje, sier Herren Gud. Dette er dagen Jeg har talt om.

 

Sakarja 12, 3

På den dagen skal det skje: Jeg skal gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som vil løfte henne bort, skal sannelig bli flerret opp, selv om alle jordens folkeslag er samlet mot henne.

 

5. Mosebok 4, 20

"Men dere (Israel) har Herren tatt ut og ført ut av smelteovnene, ut av Egypt, for at dere skal være Hans eget folk, slik dere er i dag.

Esekiel 36, 24

For Jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, og Jeg skal føre dere inn i deres eget land.

Romerbrevet 9,30-33

..Israel som søkte rettferdighetens lov, har ikke grepet rettferdighetens lov. Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved lovgjerninger. For de snublet over snublesteinen. Som det står skrevet: Se, Jeg legger i Sion en snublestein og en klippe til anstøt, og hver den som tror på Ham, skal ikke bli gjort til skamme.

Romerbrevet 10,1

Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for Israel er at de må bli frelst. For jeg kan bevitne at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med sann erkjennelse. Fordi de er uvitende om Guds rettferdighet og søker å sette opp sin egen rettferdighet, har de ikke underordnet seg Guds rettferdighet. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror.

 

Jesaja 19, 22-24

Herren skal slå Egypt, Han skal slå, men også lege. De skal vende om til Herren, og Han skal bønnfalles av dem, og Han skal lege dem. På den dagen skal det være en ryddet vei fra Egypt til Assyria, og assyrerne skal komme til Egypt og egypterne til Assyria. Og egypterne skal tjene sammen med assyrerne. På den dagen skal Israel være en av tre sammen med Egypt og Assyria, en velsignelse midt på jorden, som hærskarenes Herre velsigner og sier: "Velsignet er Egypt, Mitt folk, og Assyria, Mine henders verk, og Israel, Min arv."

 

Esekiel 47, 13-23

Så sier Herren Gud: Etter disse grensene skal dere dele landet ut som arv blant Isreals tolv stammer. Josef skal ha to deler. Dere skal dele arven slik at hver får like mye. For Jeg har løftet Min hånd til ed på at Jeg skulle gi det til deres fedre. Slik skal dette landet tilfalle dere som arv.

Dette skal være grensen landet har mot nord: Fra Storhavet langs veien til Hetlon, når en går mot Sedad, til Hamat, Berota, Sibrajim, som ligger mellom grensen til Damaskus og grensen til Hamat, og til Hasar-Enon, som ligger ved grensen til Havran. Slik skal grensen gå fra havet til Hasar-Enon, grensen til Damaskus. Mot nord, enda lenger nordover, er det grensen til Hamat. Dette er nordsiden.

På østsiden skal dere måle opp grensen fra mellom Havran og Damaskus, og mellom Gilead og Israels land, langs Jordan og langs østsiden av havet. Dette er østsiden.

På sørsiden, mot sør, skal grensen gå fra Tamar til vannene ved Meribat-Kadesj, langs bekken til Storhavet. Dette er sørsiden, mot sør. På vestsiden skal grensen være Storhavet, fra sørgrensen til stedet rett overfor Lebo-Hamat. Dette er vestsiden.

Slik skal dere dele dette landet mellom dere ut fra Israels stammer. Det skal skje: Dere skal fordele arven ved loddkasting. Landet skal tilhøre dere og de fremmede som bor og føder barn blant dere. De skal være for dere som innfødte blant Israels barn. De skal få arv sammen med dere blant Israels stammer.

Det skal være slik: I den stammen den fremmede bor, der skal dere gi ham hans arv, sier Herren Gud.

2. Mosebok 19, 4-6

"Dere har sett hva Jeg gjorde med egypterne, og hvordan Jeg bar dere på ørkevinger og førte dere til Meg. Derfor, om dere nå virkelig vil lyde Min røst og holde Min pakt, da skal dere være Min eiendom framfor alle folk. For hele jorden er Min. Dere skal være et kongerike av prester for Meg og et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn."

Sakarja 2, 12

For så sier Herren, hærskarenes Herre, Den herlige, som har sendt meg, om de folk som plyndret dere: "Den som rører dere, rører ved Min øyesten."

Salme 135, 4

For Herren har utvalgt Seg Jakob, Israel til Sin egen eiendom.

1. Mosebok 13, 12-18

Abram bodde i Kanaans land, og Lot bodde i byene i slettelandet. Han flyttet teltet sitt helt til Sodoma. Men mennene i Sodoma var meget onde og syndet grovt mot Herren. Etter at Lot hadde skilt lag med ham, sa Herren til Abram: "Løft nå blikket og se fra det stedet du er, nordover, sørover, østover og vestover. For hele det landet du ser, gir Jeg deg og din ætt til evig tid. Og Jeg skal gjøre din ætt lik støvet på jorden. Om en mann kunne telle støvkornene på jorden, da skulle også din ætt kunne telles. Stå opp og dra gjennom landet Jeg på langs og på tvers, for Jeg gir det til deg." Da flyttet Abram teltet sitt, og han dro av sted og slo seg ned ved terebinte-trærne i Mamre, i Hebron. Der bygget han et alter for Herren.

1. Mosebok 12, 1-3

Herren hadde sagt til Abram: "Dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus, til det landet som Jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet."

Salme 24, 1

Jorden hører Herren til, og alt som fyller den, verden og de som bor i den.

Joel 2, 23

Fryd dere, Sions barn, og gled dere i Herren deres Gud. For Han gir dere læreren til rettferdighet, og så skal Han sende regnet ned til dere, tidligregnet og senregnet i begynnelsen.