Undervisning om bønn

Undervisning om bønn

Hva Bibelen sier om bønn, samt bønner fra Bibelen, er tema for denne undervisningen.

Bønn - En underordnets henvendelse til sin foresatte når han ikke har rett til å kreve det han ønsker (Hele Norges Leksikon)

Salme 4, 4

Men dere skal vite at Herren har utvalgt Seg den gudfryktige. Herren vil høre når jeg roper til Ham.

Lukas 11, 1-13

Mens Jesus var på et sted og ba, hendte det da Han var ferdig, at en av disiplene Hans sa til Ham: "Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte disiplene sine."

Da sa Han til dem:"Når dere ber, skal dere si: "Fader vår, Du som er i Himmelen, La Ditt navn holdes hellig. La Ditt rike komme. La Din vilje skje, som i Himmelen, så også på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde."

Og Han sa til dem: "Tenk dere at en av dere har en venn og går til ham ved midnatt og sier til ham: Venn, lån meg tre brød! For en venn av meg er kommet til meg på reisen sin. Og jeg har ingenting å sette fram for ham. Skulle han da svare der innenfra og si: Ikke plag meg! Døren er stengt, og mine barn er gått til ro med meg. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Jeg sier dere: Selv om han ikke vil stå opp og gi ham noe fordi han er hans venn, vil han likevel stå opp på grunn av hans utholdenhet og gi ham så mye han trenger.

Derfor sier Jeg dere: Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet opp for dere. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker, skal det bli åpnet opp for. Hvem av dere som er far, og som har en sønn som ber om brød, vil gi ham en stein? Eller om han ber om en fisk, vil han gi ham en slange i stedet for fisken? Eller om han ber om et egg, vil han da by ham en skorpion? Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da deres himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham!" Jesus Kristus 

 

Efeserbrevet 6, 18

..Be alltid med all bønn og påkallelse i Ånden! Og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige..

Salme 35, 24

Frikjenn meg, Herre, min Gud, etter Din rettferdighet!

Salme 94, 3-6

Hvor lenge, Herre, skal de ugudelige, hvor lenge skal de ugudelige triumfere? De er ordgytere som fører frekk tale. Alle de som gjør urett, skryter av seg selv. De knuser Ditt folk, Herre, og undertrykker Din arv. De dreper enken og den fremmede og slår de farløse i hjel.

Apostlenes gjerninger 4, 29-30

Nå, Herre, se til truslene deres og gi Dine tjenere å tale Ditt ord med all frimodighet, idet Du rekker ut Din hånd til å helbrede, og tegn og under skjer ved Din Hellige Tjener Jesu navn.

Johannes 1. brev 3, 22

Og hva vi enn ber om, det får vi fra Ham, for vi holder Hans bud og gjør de ting som er til behag for Ham.

Lukas 18, 1-8

Så fortalte Han dem en lignelse om å alltid være utholdende i bønn, og ikke bli trette. Han sa: "I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud eller tok hensyn til noe menneske. Det var en enke i den byen. Hun kom til ham og sa: 'Hjelp meg å få rett mot den jeg er i strid med.'

Til å begynne med ville han ikke. Men til slutt sa han til seg selv: 'Selv om jeg verken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, vil jeg hjelpe henne til å få rett, fordi denne enken plager meg. Ellers vil hun slite meg ut ved stadig å komme hit.'"

Så sa Herren: "Hør hva den urettferdige dommeren sier! Skal ikke Gud skaffe Sine utvalgte deres rett, de som roper til Ham dag og natt? Er Han ikke langmodig med dem? Jeg sier dere at Han skal skynde Seg å gi dem deres retet. Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?"

 

Matteus 26, 41

"Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet er skrøpelig." Jesus Kristus

 

Klagesangene 5,21

Vend oss om til Deg, Herre, så blir vi omvendt.

 

Salme 70, 1

Å Gud, fri meg ut! Herre, skynd Deg å hjelpe meg!

 

Salme 65, 3

Du hører bønn, alt kjød kommer til Deg.

Salme 119, 38 

Stadfest Ditt ord for Din tjener, som har overgitt seg til å frykte Deg.

 

Lukas 6, 28

”..Be for dem som utnytter dere på en ondsinnet måte.” Jesus Kristus

Matteus 9, 37-38

"Høsten er sannelig stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre å drive ut arbeidere til Sin høst." Jesus Kristus

Matteus 7, 7

"Be, og det skal bli gitt dere." Jesus Kristus

 

1. Timoteus brev, 2, 1-4

Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. For dette er godt og velbehagelig i Gud, vår Frelsers øyne, Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Matteus 6, 5-15

Og når du ber, skal du ikke være som hyklerne. For de elsker å be når de står i synagogene og på gatehjørnene, slik at de kan vise seg for menneskene. Sannelig sier Jeg dere: De har alt fått sin lønn. Men du, når du ber, gå inn i lønnkammeret ditt! Og når du har lukket døren din, skal du be til din Far som er i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst. Og når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentakelser, slik hedningene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke lik dem! For deres Far vet om alt dere trenger før dere ber Ham. Derfor skal dere be slik: Fader vår, Du som er i Himmelen, helliget være Ditt navn. Komme Ditt rike. Skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er Ditt, og makten og æren i evighet. Amen. For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske Far også tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi dere deres overtredelser." Jesus Kristus

 

 

Salme 131, 3

Israel, sett ditt håp til Herren fra nå av og til evig tid! 

 

 

Salme 5, 9

Led meg, Herre, i Din rettferdighet, for mine fienders skyld. Gjør Din vei rett for mitt ansikt!