Den Hellige Ånd

Undervisning om Den Hellige Ånd

Hva Bibelen sier om Den Hellige Ånd, er tema for denne underivisningen.

 

Apostlenes gjerninger 19, 1-7

Og det skjedde mens Apollos var i Korint, at Paulus kom til Efesos etter å ha reist gjennom de øvre distriktene. Og da han fant noen disipler der, sa han til dem: "Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen?" Da sa de til ham: "Vi har ikke engang hørt at det finnes en Hellig Ånd." Og han sa til dem: "Hva ble dere da døpt med?" De sa: "Med Johannes' dåp." Da sa Paulus: "Johannes døpte med omvendelsens dåp. Og han sa til folket at de skulle tro på Ham som skulle komme etter ham, det er: på Kristus Jesus." Da de hørte dette, ble de døpt til Herren Jesu navn. Og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profeterte. Disse mennene var omkring tolv til sammen.

Apostlenes gjerninger 5, 1-11

Men en mann ved navn Ananias solgte også en eiendom, sammen med sin hustru Saffira. Han holdt tilbake en del av betalingen, og hans hustru visste om det. Han kom med en del av summen og la den ved apostlenes føtter. Men Peter sa: "Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kunne lyve for Den Hellige Ånd og holde tilbake en del av summen for landeiendommen? Da du selv hadde den, var den ikke da din egen? Og etter at den var solgt, hadde du ikke rett til å bestemme over pengene for den? Hvorfor ga du denne gjerningen rom i ditt hjerte? Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud." Da Ananias hørte disse ord, falt han ned og utåndet. Da kom det stor frykt over alle dem som hørte dette. Og de unge mennene reiste seg, svøpte ham inn og bar ham ut og begravde ham. Omkring tre timer senere kom hans hustru inn, uten å vite hva som hadde hendt. Og Peter spurte henne: "Si meg om dere solgte landeiendommen for så mye?" Hun sa: "Ja, for så mye." Da sa Peter til henne: "Hvordan kan det ha seg at dere er blitt enige om å friste Herrens Ånd? Se, føttene til dem som har begravet din mann, er ved døren, og de skal bære deg ut." Da falt hun straks ned ved føttene hans og utåndet. Og de unge mennene kom inn og fant henne død. Så bar de henne ut og begravde henne ved siden av hennes ektemann. Da kom det stor frykt over hele menigheten og over alle som hørte dette.

Johannes 1. brev 2, 27

Men den salvelsen som dere har fått fra Ham, blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik som den samme salvelsen lærer dere om alle ting - og det er sant og ikke løgn -, så skal dere bli i Ham, slik som salvelsen har lært dere.

Efeserbrevet 4, 30-32

Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Ham som dere ble beseglet med til forløsningens dag. La all bitterhet, vrede, sinne, skrik og ond tale være langt fra dere, sammen med all ondskap. Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

1. Johannes brev 4, 1-3

Elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er ikke av Gud. Og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden.

Lukas 4, 18

Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige.

Lukas 1, 67

Nå ble hans far Sakarja fylt av Den Hellige Ånd, og han profeterte og sa..

Johannes 15, 26

”Men når Talsmannen kommer, Han som Jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd, som går ut fra Faderen, da skal Han vitne om Meg.” Jesus Kristus

 

Galaterbrevet 5, 16

Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst.

 

Apostlenes gjerninger 5, 29-32

Vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Våre fedres Gud oppreiste Jesus, Ham som dere drepte ved å henge Ham på et tre. Ham har Gud høyt opphøyet ved Sin høyre hånd til å være Fyrste og Frelser, for å gi Israel omvendelse og tilgivelse for syndene. Og vi er Hans vitner om alt dette som har hendt, og det er også Den Hellige Ånd som Gud har gitt til dem som lyder Ham.

Johannes 14, 15-18

"Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud. Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere." Jesus Kristus

Johannes 16, 8

”Når Han (Den Hellige Ånd) kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.” Jesus Kristus

 

Apostlenes Gjerninger 1, 8

"Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende."  Jesus Kristus

 

 

Matteus 12, 31-32

"Hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt, men spott mot Ånden skal ikke menneskene bli tilgitt. Den som taler et ord mot Menneskesønnen, får det tilgitt. Men den som taler imot Den Hellige Ånd, skal ikke få det tilgitt, verken i denne tidsalder eller i den kommende." Jesus Kristus

 

Efeserbrevet 6, 18

..Be alltid med all bønn og påkallelse i Ånden! Og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige..

Efeserbrevet 6, 17

..Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

 

Efeserbrevet 5, 8-10

For dere var en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn - for Åndens frukt består i all godhet, rettferdighet og sannhet -, idet dere prøver hva som er til behag for Herren. 

Lukas 11, 11-13

"..Hvem av dere som er far, og som har en sønn som ber om brød, vil gi ham en stein? Eller om han ber om en fisk, vil han gi ham en slange i stedet for fisken? Elelr om han ber om et egg, vil han da by ham en skorpion? Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da deres himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham!" Jesus Kristus