Undervisning om rettferdiggjørelse og frelse

Undervisning om rettferdiggjørelse og frelse

Hva Bibelen sier om rettferdiggjørelse og frelse, er tema for denne undervisningen.

Salme 3, 9

Frelsen tilhører Herren. 

Lukas 9, 23-26

"Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge Meg. For hver den som vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for Min skyld, skal frelse det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister seg selv eller går fortapt? For hver den som skammer seg over Meg og Mine ord, ham skal Menneskesønnen skamme Seg over når Han kommer i den herlighet som tilhører Ham Selv, Hans Far og de hellige engler." Jesus Kristus

 

Filipperbrevet 3, 7-17

..Alt det som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristi skyld. Ja, så visst regner jeg alt som tap sammenlignet med det som er så mye mer verd, kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grunn av Ham har jeg lidd tap på alt, og jeg regner det som søppel, for at jeg skal vinne Kristus og bli funnet i Ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som blir gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen, og for at jeg skal kjenne Ham og kraften av Hans oppstandelse og samfunnet med Hans lidelser ved at jeg blir likedannet med Hans død, om jeg på denne måten kan nå fram til oppstandelsen fra de døde. Ikke slik å forstå at jeg allerede har forstått det eller at jeg allerede er blitt fullkommen. Men jeg jager fremover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. La oss altså, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for dere. Det gjelder at vi så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag. B rødre, vær mine etterfølgere, og legg merke til dem som vandrer slik, ettersom dere har oss som forbilde.

 

Romerbrevet 8, 14

For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn.

Efeserbrevet 6, 17

..Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

 

Matteus 10, 22

"..Den som holder ut til enden, skal bli frelst." Jesus Kristus

Romerbrevet 2, 6-9

Han skal gi enhver etter sine gjerninger. Han gir evig liv til dem som ved tålmodig utholdenhet i god gjerning søker herlighet, ære og uforgjengelighet. Og over dem som søker sitt eget og er ulydige mot sannheten, men som derimot lyder urettferdigheten, lar Han komme harme og vrede, ja, trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, over jøde først og så over greker. Men Han gir herlighet, ære og fred til hver den som gjør det gode, til jøde først og så til greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk. 

Matteus 10, 32-33

..Den som bekjenner Meg for mennesker, ham skal også Jeg bekjenne for Min Far som er i Himmelen. Men den som fornekter Meg for mennesker, ham skal også Jeg fornekte for Min Far som er i Himmelen.

Romerbrevet 10, 9-10

For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.

Efeserbrevet 2, 8-9

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.

1. Johannes' brev 3, 15 

Hver den som hater sin bror, er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg.

Jakobs brev 3, 14-26

Hva gagner det, mine brødre, om noen sier at han har tro, men ikke har gjerninger? Kan troen frelse ham? Hvis en bror eller en søster er naken og mangler sin daglige føde, og en av dere sier til dem: "Gå i fred, varm dere og mett dere," men dere ikke gir dem til legemets behov, hvilken nytte blir det da? Slik er det også med troen. Hvis den ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Men noen vil si: "Du har tro, og jeg har gjerninger." Vis meg din tro uten dine gjerninger, og så vil jeg vise deg min tro ut fra mine gjerninger. Du tror at Gud er Én. Du tror rett. Også demonene tror - og skjelver! Men vil du vite, du tankeløse menneske, at troen uten gjerninger er død? Ble ikke vår far Abraham rettferdiggjort av gjerninger da han ofret sin sønn Isak på alteret? Ser du at troen virket sammen med gjerningene hans, og at troen ble gjort fullkommen ut fra gjerningene? Og Skriften ble oppfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og han ble kalt Guds venn. Dere ser da at et menneske blir rettferdiggjort av gjerninger, og ikke bare av tro. Ble ikke også skjøgen Rahab rettferdiggjort ved gjerninger på samme måte, da hun tok imot budbærerne og sendte dem bort en annen vei? For slik som legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger.

Jona 2, 10

Frelsen er fra Herren!

Johannes 1. brev 4, 10

I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og har sendt Sin Sønn til soning for våre synder.

Johannes 3, 16

"For så høyt har Gud elsket verden at Han ga Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." Jesus Kristus

Johannes 14, 6

”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg.” Jesus Kristus

Matteus 6, 14-15

For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske Far også tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi dere deres overtredelser.

 

Johannes 3, 5-8

"Jeg forteller deg sannheten: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at Jeg sa til deg: Dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den går hen. Slik er hver den som er født av Ånden." Jesus

 

 

Johannes 5, 24

Jeg forteller dere sannheten: Den som hører Mitt ord og tror på Ham som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til livet.