Undervisning om å tjene

Undervisning om å tjene

Hva Bibelen sier om det å tjene, og det å være en tjener for Gud og medmennesker, er tema for denne undervisningen.

   

Peters 1. brev 5, 2-3

Vokt den Guds hjord som er blant dere, og gjør tjeneste som tilsynsmenn, ikke av tvang, men frivillig, ikke for skammelig vinnings skyld, men med iver, heller ikke som om dere er herskere over dem som er tildelt dere, men ved å være forbilder for flokken.

 

Matteus 6, 24a

”Ingen kan tjene to herrer. Jesus Kristus

 Matteus 20, 25-28

..Jesus kalte dem til Seg og sa: ”Dere vet at herskerne over folkeslagene har fullt herredømme over dem, og de som er store, utøver makt over dem. Men slik skal det ikke være blant dere. For den som vil være stor blant dere, han skal være deres tjener. Og den som vil være den førte blant dere, han skal være deres slave – slik som Menneskesønnen ikke kom for å la Seg tjene, men for Selv å tjene, og for å gi Sitt liv som løsepenge for mange.”

 

 Matteus 20, 25-28

 

Lukas 1, 73-75

Dette var den ed Han tilsverget vår far Abraham: At Han ville gi oss, vi som var utfridd fra våre fienders hånd, å få tjene Ham uten frykt, i hellighet og rettferdighet framfor Ham alle våre livs dager.

 

"Når du innbyr til middag eller et kveldsmåltid, så be ikke vennene dine, brødrene dine, slektningene dine eller de rike naboene dine, for at de ikke skal innby deg igjen, og du får gjengjeld. Men når du holder et gjestebud, da innby fattige, vanføre, lamme og blinde. Og du skal være salig, for de kan ikke gi deg noe til gjengjeld. Men du skal få gjengjeld i de rettferdiges oppstandelse." Jesus Kristus

 

Matteus 4, 10

"Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene." Jesus Kristus