Undervisning om lønn og posisjon i Himmelen

Undervisning om lønn og posisjon i Himmelen

Hva Bibelen sier om lønn og posisjon i Himmelen, er tema for denne undervisningen

Efeserbrevet 6, 8

..Dere vet at alt det gode en gjør, skal enhver få igjen fra Herren, enten en er slave eller fri.

Matteus 19, 28-30

I den nye verden, når Menneskesønnen sitter på tronen i Sin herlighet, skal også dere som har fulgt Meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller hustru eller barn eller åkrer for Mitt navns skyld, skal få hundrefoll igjen og arve evig liv. Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første.

Daniel 12, 3

De kloke skal skinne som hvelvingens glans. De som har ført de mange til rettferdighet, skal være lik stjernene for evig og alltid. 

Matteus 19, 21

"Hvis du vil være fullkommen, så gå og selg det du eier og gi det til de fattige, og du skal få en skatt i Himmelen, og kom, følg Meg!" Jesus Kristus

Matteus 5, 11-12

"Salige er dere når de håner og forfølger dere og for Min skyld sier all slags ondt om dere på falskt grunnlag. Fryd dere og juble i glede, for stor er deres lønn i Himmelen. For slik forfulgte de profetene som var før dere." Jesus Kristus

 

Matteus 18, 1-4

På den tiden kom disiplene til Jesus og sa: "Hvem er den største i Himlenes rike?" Da kalte Jesus til Seg et lite barn, satte det midt iblant dem og sa: "Jeg forteller dere sannheten: Hvis dere ikke omvender dere og blir som små barn, skal dere slett ikke komme inn i Himlenes rike. Derfor, den som fornedrer seg som dette lille barnet, er den største i Himlenes rike.

Matteus 5, 17-20

"Tenk ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt. Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i Himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i Himlenes rike.