Undervisning om fullkommenhet

Undervisning om fullkommenhet

Hva Bibelen sier om fullkommenhet, er tema for denne undervisningen.

 

Filipperbrevet 3, 7-17

..Alt det som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristi skyld. Ja, så visst regner jeg alt som tap sammenlignet med det som er så mye mer verd, kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grunn av Ham har jeg lidd tap på alt, og jeg regner det som søppel, for at jeg skal vinne Kristus og bli funnet i Ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som blir gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen, og for at jeg skal kjenne Ham og kraften av Hans oppstandelse og samfunnet med Hans lidelser ved at jeg blir likedannet med Hans død, om jeg på denne måten kan nå fram til oppstandelsen fra de døde. Ikke slik å forstå at jeg allerede har forstått det eller at jeg allerede er blitt fullkommen. Men jeg jager fremover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. La oss altså, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for dere. Det gjelder at vi så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag. B rødre, vær mine etterfølgere, og legg merke til dem som vandrer slik, ettersom dere har oss som forbilde.

 

Matteus 19, 21

"Hvis du vil være fullkommen, så gå og selg det du eier og gi det til de fattige, og du skal få en skatt i Himmelen, og kom, følg Meg!" Jesus Kristus

 

1. Johannes brev 4, 18-19,21

Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten regner med straff. Men den som frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærligheten. Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først...Også dette budet har vi fra Ham: At den som elsker Gud, skal også elske din bror.

1. Johannes brev 4, 16-17

Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn - Gud blir i ham og han i Gud. Og vi har lært kjærligheten å kjenne og kommet til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: At vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som Han er, slik er i vi i denne verden.

Jakobs brev 3, 1-2

Mine brødre, ikke mange av dere må bli lærere, for vi vet at vi skal få en enda strengere dom. For vi snubler alle i mange ting. Hvis noen ikke snubler i ord, er han en fullkommen mann, som også er i stand til å holde hele legemet i tømme.

Jakobs brev 1, 25

Men den som ser inn i den fullkomne lov, frihetens lov, og fortsetter med det og ikke blir en glemsom hører, men en gjerningens gjører, han skal være salig i alt han gjør. 

Jakobs brev 1, 17

All god gave og all fullkommen gave er ovenfra, og den kommer ned fra lysenes Far. Hos Ham er det ingen forandring eller skiftende skygge.

Jakobs brev 1, 2-4

Mine brødre, regn alt bare som glede når dere blir utsatt for forskjellige prøvelser, for dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må vise seg i moden gjerning, for at dere selv kan være fullkomne og helstøpte og ikke stå tilbake i noe.

1. Korinterbrev 13, 10&13

Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, ta slutt...Så blir de da stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den største av dem er kjærligheten.

Romerbrevet 12, 1-2

Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller deres legemer som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.

 

Filipperbrevet 3, 12-14

Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det eller at jeg allerede er blitt fullkommen. Men jeg jager framover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus.

Matteus 5, 48

"Derfor skal dere være fullkomne, slik som deres Far i Himmelen er fullkommen."        Jesus Kristus

Salme 18, 31

Gud, Hans vei er fullkommen. Herrens ord er bevist å være rent. Han er et skjold for alle som tar sin tilflukt til Ham.

Salme 19, 8-12

Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene. Herrens frykt er ren, og den varer til evig tid. Herrens lovbud er sanne og rettferdige alle sammen. De er mer verd å ønske seg enn gull, ja, mer enn fint gull i mengder. De er søtere enn honning og dråpene fra vokskuben. Også Din tjener formanes ved dem, og det er stor lønn ved å holde dem.

Salme 101, 2

Jeg vil vandre viselig på den fullkomne vei.