Boka "Sannhet til gudfryktighet" av dr. Erik Pontoppidan

Dr. Erik Pontoppidans forklaring til

Luthers lille katekisme


26.Hvilken forskjell er det mellom lærdommen i Det gamle og Det nye testamente?
-I Det gamle testamente vitnet profetene ved spådommer og forbilder om Messias som skulle komme.
-I Det nye testamente vitner evangelistene og apostlene ved klare og tydelige ord om ham som er kommet til verden.

 

27.Men Bibelen er jo en stor bok. Hvordan kan   da unge og enfoldige finne denne kjernen i Skriften?
De kan først hjelpe seg med Martin Luthers katekisme.

 

28.Hva er en katekisme?
Det er en liten bibel eller et kort sammendrag av Guds ord om vår tro og vårt liv, skrevet i spørsmål og svar.

29.Hva har Luther satt over hver part i katekismen?
“ - Slik som en familiefar på en enkel måte skal holde det fram for husfolket sitt.”

30.Er det en plikt for alle fedre?
Ja. 

5M 6:6-7        Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.


31.Hvor mange parter er det i katekismen?
Fem:
-Den første handler om de ti Guds bud,
-den annen om trosartiklene,
-den tredje om Herrens bønn,
-den fjerde om dåpens sakrament,
-den femte om nattverdens sakrament.
Deretter kommer hustavlen.
I den finner hvert menneske sine plikter. Her i Forklaringen er disse pliktene tatt med under det fjerde og det sjette bud.

32.Hvilke to hovedlærdommer finner vi både i katekismen og i Bibelen?
Loven og evangeliet.

33.Hva er loven?
I loven viser Gud oss sin rettferdighet, lærer oss hvordan vi bør være og hva vi skal gjøre, og truer oss med straff om vi forsømmer det eller gjør tvert imot.

34.Hva er evangeliet?
I evangeliet viser og tilbyr Gud oss sin barmhjertighet i Kristus, lærer oss hva vi skal tro, og lover nåde til enhver som tar imot Jesus som sin Frelser.

35.Hva betyr egentlig ordet evangelium?
Et gledelig budskap.

36.Hvor i katekismen finner vi evangeliet?
I de fire siste partene.

37.Hvor i katekismen finner vi loven?
I den første part.


Den første part

Om loven

 

38.Hvor mange slags lover hadde Gud gitt i Det gamle testamente?
Tre slags:

1.                            Jødenes seremonilov.

2.                            Jødenes borgerlige lov.

3.                            Den moralske lov eller kjærlighetens lov.


39.Gjelder jødenes seremonilov ennå?
Nei. De seremonier og ofringer Gud påbød i denne loven, var evangeliske forbilder på Kristus. Den ble avskaffet ved at han kom til verden og utførte gjenløsningsverket.

Kol. 2:16-17   La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat! Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til.

Hebr. 10:1    For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven, ved de offer som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem.


40.Gjelder jødenes borgerlige lov ennå?
Nei. På samme måte som seremoniloven var den gitt jødene for en viss tid. Men nå er enhver kristen henvist til lovene i sitt eget land.

Rom. 13:1    Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten Gud, men de som finnes er innsatt av Gud.
 

41.Gjelder den moralske lov også i vår tid?
Ja, for denne loven er grunnet på Guds hellige og
rettferdige natur. Den inneholder altså Guds uforanderlige vilje til alle mennesker i alle tider. Denne Guds vilje er at vi skal elske Gud over alle ting og vår neste som oss selv.

 

42.Hvordan har Gud først åpenbart sin lov?
Han har ved skapelsen skrevet den inn i alle menneskers hjerter. Derfor kalles den også naturens lov.

Rom. 2:15    De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem.

 

43.Har ikke Gud åpenbart loven på annen måte?
Jo, han forkynte den for Israel på fjellet Sinai, etter at han hadde latt det tordne og lyne, til tegn på sin brennende
nidkjærhet mot dem som bryter loven. Deretter lot han Moses få loven skrevet på to steintavler.

2 Mos 19:16 - 20:17 og 24:12    Så skjedde det på den tredje dagen da morgenen brøt fram, da tok det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd. Da skalv alt folket i leiren. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinai berg stod i røk, fordi Herren var steget ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv.
Basunens lyd økte og ble sterkere og sterkere. Moses talte, og Gud svarte ham med høy røst. Og Herren steg ned på Sinai berg, på toppen av fjellet, og Moses steg opp. Og Herren sa til Moses: Stig ned og advar folket, så de ikke trenger seg fram til Herren for å se ham, for da kommer mange av dem til å falle. Også prestene, de som trer Herren nær, skal hellige seg, så ikke Herren skal bryte inn blant dem. Da sa Moses til Herren: Folket kan ikke stige opp på Sinai berg. Du har selv advart oss og sagt at vi skulle avmerke en grense om fjellet og hellige det.
Men Herren sa til ham: Gå ned, og kom så opp igjen, du og Aron! Men prestene og folket må ikke trenge seg fram og stige opp til Herren, for at han ikke skal bryte inn blant dem. Da steg Moses ned til folket og sa det til dem.
Da talte Gud alle disse ord og sa:
Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten meg.
Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.
Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn,
Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter, hverken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.
Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.
Du skal ikke slå ihjel.
Du skal ikke drive hor.
Du skal ikke stjele.
Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.
Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.
...
Og Herren sa til Moses: Stig opp til meg på fjellet og bli der! Så vil jeg gi deg steintavler og loven og budet, som jeg har skrevet opp for å veilede dem.

 

44.Kan vi bli salige ved denne loven?

Rom  8:3    Nei, for etter syndefallet kan ingen holde den fullkomment. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn.

45.Har vi da ingen nytte av loven?
1 Tim 1: 8   Jo, stor nytte. Vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis.

 

46.Hva utretter loven når den blir brukt rett?

1.Den opprettholder den ytre orden og danner grunnlaget for lovene i landet.

2.Den overbeviser mennesket om dets synd og om Guds vrede over synden.

Rom 3:20    For ved loven kommer erkjennelse av synd. 

3.Den underviser de troende om hva de skal gjøre og ikke gjøre.

Ordspr. 6:23     For budet er en lykt og læren et lys. Tilrettevisning og tukt er en vei til livet.

47.Er da de troende under loven?
Nei. Loven tvinger og forbanner dem ikke lenger. Kristus har frikjøpt dem fra dette.
 
Rom 6:14    For dere er ikke under loven, men under nåden. 

1Tim 1:9    Loven er ikke gitt for den rettferdige. 
 

48.Har da ikke en troende kristen plikt til å leve etter loven?
Jo, det har han.

Rom 3:31    Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.  
 

49.Hvordan skal jeg forstå dette?
Legg merke til disse to ting:

-En troende kristen er fri fra lovens forbannelse og tvang, men
-han er ikke fri fra lydighet mot loven

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

 

50.Det vil si at en troende gjør nettopp det som loven krever, ikke fordi loven tvinger ham eller fordi han frykter for forbannelse, men fordi Kristi kjærlighet tvinger ham. Og når han mot sin vilje forsér seg, av svakhet, så fordømmer loven ham likevel ikke, fordi han er i Kristus.

Rom 8:1    Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.