Pontoppidans forklaring, spørsmål 51-75

Pontoppidans forklaring til Luthers lille katekisme,spørsmål 51-75


51.Krever loven mer enn ytre gjerninger?
Ja, loven er åndelig og krever hele mennesket med legeme og sjel, sinnelag og begjær og all kraft.
For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. 

Rom 7:14     For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, slogt til trell under synden.
 

52.Hvordan deles Guds lov?
I to tavler. På den første tavlen er det tre bud eller befalinger, på den andre er det sju.
 

53.Hva er innholdet av loven?
At vi skal elske Gud, oss selv og vår neste. Den jeg elsker, vil jeg ikke gjøre noe vondt mot.

Rom. 13:10 Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse

1. Tim. 1:15 Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktig tro.

1. Kor. 13:1-3 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.

 

Lovens første tavle

 

53.Hva handler den første tavle om?
Om kjærlighet til Gud.

Luk 10:27    Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele den sjel og av all din kraft og av all din forstand.

 DET FØRSTE BUD

JEG ER HERREN DIN GUD.
DU SKAL IKKE HA ANDRE GUDER ENN MEG.

Hva vil det si?
Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og stole fullt og fast på Ham.

54.Hva må jeg legge merke til i dette og i de andre Guds bud?
To ting: det onde som forbys, og det gode som blir befalt.


55.Hva ondt forbys i det første bud?
Å ha avguder.


56.Hva er en avgud?
Alt det som et menneske dyrker, frykter, elsker og stoler på i stedet for den eneste sanne Gud.


57.Hvordan foregår slik avgudsdyrking?
Enten på en åpenbar eller en hemmelig måte.


58.Hva er åpenbar avgudsdyrking?
At en tilber sol, måne, stjerner, bilder, engler, avdøde helgener eller lignende, stikk i strid med Guds ord.

Jes 42:8    Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære eller de utskårne bilder min pris.

59.Men kan en ikke tilbe den sanne Gud ved et bilde og egentlig mene ham selv?
Nei.

Joh 4:24    Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.


60.Kan en ikke be om englenes eller avdøde helgeners forbønn hos Gud?
Nei, på ingen måte, for Gud vil at vi skal be bare til ham.

Matt 4:10    Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. 

Jes  63:16    Det er heller ingen hjelp i det. Abraham vet jo ikke om oss, og Isak kjenner oss ikke.


61.Hvordan foregår hemmelig avgudsdyrking?
Når en i hjertet frykter, elsker eller stoler på noe mer enn på den levende Gud eller like mye som på ham.


62.Hvor mange slags hemmelige avguder er det som kan stjele hjertene våre fra Gud?
Til slike avguder kan vi gjøre:

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

oss selv,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

andre mennesker,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

noe annet i skaperverket,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

den ytre gudsdyrkingen, eller

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

djevelen selv.


63.Hvordan gjør en seg selv til en avgud?
Når en forelsker seg i seg selv, tenker bare på seg selv, og framfor alt søker å tilfredsstille sin egen ære, vilje, nytte og fornøyelse. Gud og nesten blir da skjøvet til side. Det skjer altså slik:

1.      Når en tar æren til seg selv.

1 Kor 4:7    Hva har vel du som du ikke har fått? Men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det?
 

2.      Når en setter sin egen vilje og mening over Guds.

1 Sam 15:23    For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd, og trass er som avgudsdyrkelse.

3.      3)Når en følger sine egne lyster.

Fil 3:18-19    Mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Deres gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. 


64.Er da all selvkjærlighet avgudsdyrking?
Nei, bare den urette og overdrevne selvkjærligheten, den som hever seg over Gud i stedet for å bøye seg av hjertet under ham og erkjenne at en selv er intet, og at Gud er det høyeste gode.


65.Hvordan kan en gjøre andre mennesker til sine avguder?
Når en av unødig frykt for dem eller av kjærlighet og tillit til dem enten lar være å gjøre det gode eller gjør det onde.

Jer 17:5    Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og
holder kjød for sin arm, som vender sitt hjerte fra Herren.

66.Hvordan kan en gjøre noe annet i skaper­verket til sin avgud?
Når en blir så glad i noe at ens hjerte finner mer glede, trøst og tillit i dette enn i Gud. Særlig kan vi se dette hos mennesker som elsker penger og gods. De vil tjene både Gud og mammon. Bibelen kaller dem avgudsdyrkere.

Ef 5:5    For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk – han er jo en avgudsdyrker – har arv i Kristi og Guds rike. 

Kol 3:5    Så død da deres jordiske lemmer: utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse.

1 Tim 6:17    Du skal pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. 


67.Hvordan kan en gjøre den ytre gudsdyrkingen til en avgud?
Når en midt i sin ubotferdighet stoler blindt på det at en går i kirken, til skrifte og til alters, at en er velgjørende, ber, synger, leser og lignende.
For Gud er slike gjerninger gode bare når de blir gjort av troende, men ikke når de blir gjort av hyklere.

Jer 7:4-5    Fest ikke lit til løgnaktige ord, når folk sier: Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel! Men dersom dere bedrer deres veier og deres gjerninger, dersom dere skifter rett mellom mann og mann, ikke undertrykker den fremmede, den farløse og enken og ikke utøser uskyldig blod på dette sted, og ikke følger andre guder til ulykke for dere selv, da vil jeg la dere bo på dette sted, i det land jeg gav deres fedre, fra evighet til evighet.
 
Jes 1:15    Og når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod. 

68.Er det da noe avguderisk i vår offentlige gudstjeneste?
Ikke noe som i seg selv fortjener å bli kalt avguderisk. Men som vi nylig har hørt, kan alt bli gjort til avguder når vi misbruker det.


69.Hva kommer det av at menneskene misbruker gudsdyrkingen slik?
De vil gjerne ha noe å støtte seg til for å føle seg sikre. Når den ugudelige blir fordømt av sin egen samvittighet, men ikke vil omvende seg til Gud, så begynner han i stedet å sette sin lit til skrifte­mål, altergang og ytre gjerninger. I det søker han trøst for sin uomvendte sjel. Det som er uskyldig og godt i seg selv, blir da en avgud for ham. Det vil si at det hindrer ham fra å dyrke Gud i ånd og sannhet, mens det nettopp skulle hjelpe ham til dette.

Luk 13:26-27    Da begynner dere å si: Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater.  Men han skal svare: Jeg sier dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett.

Matt. 7:21-23    Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. 


70.Kan en også gjøre djevelen selv til sin avgud?
Ja, alle som med vilje tjener synden, er også djevelens tjenere. Han er deres gud og Herre.

2 Kor 4:4     For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn. 

Rom. 6:16    Vet dere ikke, at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdigheten.

71.Nå har vi hørt om det onde som forbys. Si meg nå: Hva godt blir befalt i det første bud?
At vi skal frykte og elske Gud over alle ting og stole fullt og fast på ham.


72.Så er det altså vårt hjertelag Gud egentlig ser på?     
Ja, for han sier:

Ordspr 23:26    Min sønn! Gi meg ditt hjerte!  


73.Kan en i sannhet frykte og elske Gud og stole på ham så lenge en ikke kjenner ham rett?
Nei, det er umulig. Men kjenner vi
hans rettferdighet, da frykter vi ham, kjenner vi hans godhet, da elsker vi ham, og kjenner vi hans allmakt, da stoler vi på ham.


74.Mange mennesker vet jo dette om Gud. Er det da slik at de også frykter, elsker og stoler på ham?
Nei, for hos de fleste mennesker er kunnskapen død og uten kraft.
Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. 1 Joh 2:4


55.Hva er da den rette, levende kunnskap om Gud?
Den som beveger hjertene våre til å elske Gud og sky alt ondt.

1 Joh 2:3    Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud.