Pontoppidans forklaring, spørsmål 76-100

Pontoppidans forklaring, spørsmål 76-100


"76.Men er det ikke best å være enfoldig?

Jo, men ikke å være uvitende og blind

Rom 16:19    Men jeg ønsker at dere skal være vise til det gode og rene for det onde.

 

77.Hva er sann enfoldighet?
At en tror likefram alt det en er sikker på at Gud har åpenbart, uten å gruble på det med sin kjødelige fornuft.


78.Hvilken virkning har den levende kunnskap om Gud?
At en i sannhet frykter, elsker og stoler på ham.


79.Hva vil det si å frykte Gud?
Det er å føle dyp respekt for Guds hellige majestet,
så en er redd for å vekke hans rettferdige vrede ved å gjøre synd.

Matt 10:28    Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete! 

Fil 2:12    Arbeid på deres frelse med frykt og
beven!  


80.Hvor mange slags gudsfrykt er det?
To slags: trellefrykt og barnefrykt.


81.Hva er trellefrykt?
Når en frykter Gud bare fordi en er redd for straff, uten å elske ham og stole på ham.

1 Joh 4:18    Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.


82.Hva er barnefrykt?
Når en er glad i Gud og av den grunn redd for å gjøre ham imot, selv om en ikke hadde noen straff å vente.

1 Mos 39:9    Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud? 


83.Hva slags frykt finner en hos sanne kristne?
Som Guds barn har de egentlig barnefrykt, men den blir ofte blandet med noe trellefrykt, særlig når de er i
anfektninger.

Rom 8:15    Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far!   

Matt 8:26    Hvorfor er dere så redde, dere lite troende?  


84.Hva kjenner en et gudfryktig menneske på?
Det hater og skyr synden som sin største fiende, og kan umulig få seg til å gjøre noe ondt med forsett.

Ordspr. 8:13    Å frykte Herren er å hate det onde.  


85.Men alle som leser Guds ord og synger og ber mye, er vel gudfryktige mennesker?
Ikke alltid. Det finnes også mennesker som har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft.

2. Tim. 3:5    De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra.


86.Hva er det som virker sann gudsfrykt?
Tro og kjærlighet. Den som tror og elsker Gud, er redd for å gjøre sin gode Far imot.87.Hva vil det si å elske Gud?

-Det er å akte ham høyt, hjertelig lengte etter ham, søke all sin glede i ham og gi seg helt over til hans gode vilje.

Salme 18:2    Herre, jeg har deg hjertelig kjær, du min styrke!  

Salme  73:25-26    Hvem har jeg ellers i himmelen?  Når jeg bare har deg,  begjærer jeg ikke noe på jorden. Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig.    

 Salme  42:2-3    Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds
åsyn?  


88.Hvor høyt skal vi elske Gud?
Over alle ting. Han er jo det høyeste gode.

Matt 10:37    Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd.   


89.Kan vi ikke elske både Gud og det syndige i verden?
Nei.

1 Joh 2:15    Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham.    


90.Hvorfor skal vi elske Gud?

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Først fordi han i seg selv er fullkomment god,

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

videre fordi han er god og kjærlig mot oss. Vi nyter jo hans velgjerninger hver dag.

Matt 19:16-17    Og se, det kom en til ham Men han sa: Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? Men han sa: Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare én som er god! Men vil du gå inn til livet, så hold budene!
 
1 Joh 4:19    Vi elsker fordi han elsket oss først.   91.Hvordan kan vi kjenne at vi elsker Gud?

1.                                          At vi lever som Gud vil.

Joh 14:21    Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg.    

2.                                          At vi elsker vår neste.

1 Joh 4:20    Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! – og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett?    

3.                                          At vi har lyst til Guds ord og bønnen.

Salme 73:28    Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren for å fortelle alle dine gjerninger. 


92.Har vi selv kraft til å elske Gud?
Nei, det er Guds ånd som må virke kjærligheten i meg.
Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.   Rom 5:5


93.Er det noen nytte ved å elske Gud?
Ja, den aller største nytte.

Rom. 8:28    For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud.

94.Kan de som elsker Gud, stole trygt på ham?
Ja.

Salme 84:12-13    For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære. Han nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld. Herre,
hærskarenes Gud! Salig er det menneske som setter sin lit til deg.

95.Hva vil det si å stole fullt og fast på Gud?
Det er å overlate seg helt i Guds ledelse, vente alt godt fra ham og legge alt i hans hånd.

Ordspr. 3:5    Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!    


96.Men kan vi ikke stole slik på mennesker?
Nei, for det er ofte at de ikke kan eller ikke vil hjelpe.

 Salme  146:3    Sett ikke lit til fyrster, til et menneskebarn som ikke kan frelse!     


97.Hvorfor skal vi stole på Gud?
Fordi han er vår allmektige og trofaste venn.

Salme  146:5-6    Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren, sin Gud, han som skapte himmel og jord, havet og alt som i dem er, han som er trofast til evig tid.   


98.Skal vi stole på Gud bare i gode dager?
Nei, særlig når vi er i nød og motgang.

Salme 57:2    For min sjel tar sin tilflukt til deg, og i dine vingers skygge finner jeg ly inntil ødeleggelsen har dratt forbi.  


99.Kan vi vente hjelp fra Gud når vi med vilje styrter oss i fare?
Nei, for det er å friste Gud.

Matt 4:7    Du skal ikke friste Herren din Gud.  

 

100.Hva mer hører inn under det første bud?
Ydmykhet, tålmodighet og selvfornektelse.
Disse dydene virker Gud i dem som frykter, elsker og stoler på ham (Pontoppidan, 1996)."


Kilder:

Pontoppidan, Erik. (1996). Sannhet til gudfryktighet. (www.delk.no)

Pontoppidan, Erik. (1923). Sandhet til Gudfryktighet. Forklaring til Dr. Martin Luthers lille Katekisme indeholdende alt det som den der vil bli salig trænger at vite og gjøre. Kristiania: Det norske lutherske Indremissionsselskap.