Pontoppidans forklaring, spørsmål 101-125

Pontoppidans forklaring, spørsmål 101-125


"101.Hva er det å være ydmyk?
At vi av hjertet er overbevist om - og føler - at vi er uverdige overfor Gud til det aller minste av nåde, ære, ros og opphøyelse.

1 Pet 5:5    Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.  


102.Hva er det å være tålmodig?
At vi for Guds skyld gjerne tar imot de lidelser vi får, selv om de er tunge for vår natur, og ikke klager, men i takk til Gud holder ut inntil han vil gjøre en forandring.

Jak 1:2-4    Mine brødre, akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet.Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe.  


103.Hva er det å fornekte seg selv?
At vi setter oss selv til side, sier nei til vår egen vilje og alt det som vi har kjært i verden, slik at bare Guds vilje kan ha framgang i oss.

Luk  14:26-27    Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min
disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. 

 

Det annet bud

 DET ANNET BUD

DU SKAL IKKE MISBRUKE GUDS NAVN
FOR HERREN VIL IKKE HOLDE DEN USKYLDIG
SOM MISBRUKER HANS NAVN.

Hva vil det si?
Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke bruker hans navn til å banne, sverge, gjøre trolldom, lyve eller bedra, men kaller på Gud i all vår nød, ber, lover og takker.

104.Hvorfor begynner forklaringen til dette og de andre budene med ordene: Vi skal frykte og elske Gud?
Det skal vise oss at ingen gjerninger er gode i Guds øyne uten at de kommer fra et hjerte som tror på Gud og virkelig elsker
og frykter ham. Ellers er de ikke bedre enn
fariseernes rettferdighet. à


105.Hva ondt blir forbydd i det annet bud?
Å misbruke Guds navn.


106.Hva menes det her med Guds navn?

  1. De navnene som Bibelen bruker på Guddommen, slik som Gud, Herren, Faderen, Sønnen, Den Hellige Ånd, Jesus Kristus og lignende
  2. Alt som Skriften forbinder med Gud, som f.eks. hans vesen og egenskaper, hans majestet, hans gjerninger, hans ord, hans sakramenter og alt annet som hører til gudsdyrkingen.

   Salme 48.11    Gud, som ditt navn er, slik er din pris til jordens ender. Din høyre hånd er full av rettferdighet.


107.Hvordan misbruker en Guds navn?

  1. Når en i dagligtale bruker Guds navn, et bibelord, et salmevers eller noe annet åndelig på en upassende og lettsindig måte, uten ærbødighet og andakt. Det samme gjelder når en klager på det Gud gjør.
  2. Når en blander Guds velsignede navn sammen med forbannelser og onde gjerninger, og bru­ker det til å banne, sverge, gjøre trolldom, lyve eller bedra

108.Hva vil det si å banne ved Guds navn?
Når en i dette gode navn ønsker vondt over seg selv eller andre, ja, når mang en Guds fiende våger å spotte den Allerhøyeste selv.Med tungen velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som er skapt etter Guds bilde.
Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse.

Jak 3:9-10    Mine brødre, det må ikke være slik!

109.Hva vil det si å sverge?
Når en bekrefter en ting ved Guds navn og på den måten kaller Gud til vitne og dommer i sin sak.


110.Er det aldri tillatt å sverge?
Jo, i ytterste nødsfall.  Det er når øvrigheten krever det på Guds vegne, og sannheten ikke kan komme fram på noen annen måte. Da er det en kjærlighetsgjerning.

Hebr.  6:16    Mennesker sverger jo ved den som er større, og eden er for dem en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse.


111.Men å sverge i dagligtale, er det synd?
Ja stor synd, selv om mange ikke regner det for synd.

 Matt 5:34 og 37    Men jeg sier dere: Dere skal i det hele ikke sverge, - -. La deres tale være ja, ja – nei, nei! Det som er mer enn dette, er av det onde.


112.Men hva skal jeg gjøre hvis folk ikke vil tro meg bare på ja og nei?
Da skal jeg trøste meg ved at mitt vitne er i himmelen.


113.Men er synden så stor når en ikke sverger med overlegg, men bare av vane, særlig for å bekrefte noe som er sant?
Ja, absolutt. For en syndig vane viser at synden hersker over mennesket.

Sir. 23:11. 13.    Venn ikke din munn til å sverge, og venn deg ikke til å nevne den Hellige! En mann som sverger meget, skal fylles med urett, og plager skal ikke vike fra hans hus.    
à

114.Hva vil det si å gjøre trolldom ved Guds navn?
At en framsier Guds navn, et bibelord eller lignende for å kunne helbrede eller drive bort sykdommer på mennesker eller dyr, finne savnede ting eller øve overtro på annen måte. 

5M 18:10-12    Det skal ikke finnes hos deg - - - noen som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en
trollmann. Heller ikke noen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde. For hver den som gjør slikt, er en styggedom for Herren. 


115.Kan vi søke råd hos trollmenn eller spåkvinner?
Nei, det må vi ikke gjøre.

3M 19:31    Dere skal ikke vende dere til dødningemanere og ikke gå til spåmenn, så dere gjør dere urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud.


116.Men må vi ikke være redde for trollmenn og andre som har forbindelse med onde ånder?
Nei, for de kan ikke gjøre de troende noe uten at Gud tillater det.


117.Hvordan blir Guds navn misbrukt til å lyve og bedra?

  1. Ved falsk lære, når en bruker Guds ord til å pynte på en villfarende lære.

   2 Tim 3:13    Men onde mennesker og
   slike som kverver synet på folk, går fram til det verre. De fører vill og farer selv vill.  

   2  Pet  3:16    Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang. 
  2. Ved hykleri, når en midt i sin ondskap vil late som en er gudfryktig, ved å lese, synge og snakke om Guds ord.

   Salme 50:16-17    Men til den ugudelige sier Gud: Hva har du med å fortelle om mine lover og ta min pakt i din munn? Du hater jo tukt og kaster mine ord bak deg.

118.Hva må den vente som misbruker Guds navn på noen av disse måter?
Stor straff, både her i tiden og i evigheten. For Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.


119.Hva godt blir vi befalt i det annet bud?
At vi i all vår nød og motgang skal påkalle Guds navn, be love og takke.


120.Hva vil det si å be og påkalle?

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Å be er at en kristen stadig taler med Gud.

1Tess 5:17    Be uten opphold!

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Å påkalle er å be på en ivrigere måte, drevet av nød og angst i hjertet.

Salme 50:15    Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.


121.Hva vil det si å love og takke Gud?

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Å love Gud er å prise ham for at han i seg selv er fullkommen og god, og opphøye ham i sitt hjerte.

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Å takke Gud er å se hvor god Gud er mot oss og prise ham for det.

Salme 103:1-2    Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn!  Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! 


122.Er det enda mer godt som det annet bud krever av oss?
Ja, å bruke Guds ord med
ærbødighet, snakke med andre om det, lese Bibelen flittig og bekjenne sannheten frimodig, selv i største fare.

 

Det tredje bud

 DET TREDJE BUD

DU SKAL HOLDE HVILEDAGEN HELLIG

Hva vil det si?
Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter eller forsømmer Guds ord, men holder det hellig og gjerne gjerne hører og lærer det.

123.Hva blir vi befalt i det tredje bud?
At vi skal holde hviledagen hellig.  


124.Hvorfor kalles den hviledag?
Fordi Gud selv hvilte på den sjuende dagen, etter at han på de seks første dagene hadde skapt himmel og jord

1M 2:3    Gud velsignet den sjuende dag og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og gjort.  


125.Hva for en dag er hviledagen?

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Jødenes hviledag, sabbaten, var lørdag, den sjuende dag i uken.

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

Vår hviledag er søndag, den dagen Kristus stod opp fra de døde.  

(Pontoppidan, 1996)."


Kilder:

Pontoppidan, Erik. (1996). Sannhet til gudfryktighet. (www.delk.no)

Pontoppidan, Erik. (1923). Sandhet til Gudfryktighet. Forklaring til Dr. Martin Luthers lille Katekisme indeholdende alt det som den der vil bli salig trænger at vite og gjøre. Kristiania: Det norske lutherske Indremissionsselskap.