Pontoppidans forklaring, spørsmål 126-150Pontoppidans forklaring, spørsmål 126-150
”126.Hvordan skal vi holde hviledagen hellig?
Vi skal bruke hele dagen til hellige tanker, ord og gjerninger, og til det som fremmer helliggjørelsen i oss.  


127.Hvordan fremmes helliggjørelsen?
Ved at vi ofte hører, leser og tenker over Guds ord, både i kirken og i vårt eget hjem.

Joh 17:11.17    Hellige Far! Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet. 

128.Hvordan skal vi lytte til forkynnelsen av Ordet?
Med hjertelig andakt og en oppriktig vilje til å leve etter det.

Jak 1:22    Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv.  

129.Går vi i kirken bare for å høre på forkynnelsen?
Nei, vi går dit også for å prise Gud og oppmuntre hverandre til å omgåes med ham i kjærlighet.

Kol  3:16    La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.

130.Er vi ferdige med alt når gudstjenesten er over?
Nei, siden må vi trykke sannheten sterkere inn i hjertet ved å be, tenke på det vi har hørt, og prøve oss etter det. I hjertet vårt - i det indre tempel - skal vi tjene Gud, takke og tilbe ham og ta hans ord til oss.

Luk 11:28    Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det!

131.Hva ondt blir forbydd i det tredje bud?
Å forakte eller forsømme Guds ord, eller la noe verdslig hindre vår andakt.  


132.Hvem forsømmer Guds ord?
Det gjør både den som uteblir fra kirken uten at det er virkelig nødvendig, og den som lar være å bruke Ordet hjemme.
à

Hebr. 10:25    La oss ikke
holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane.   

133.Kan en vise forakt for Guds ord selv om en går i kirken?
Ja, ved å prate, sove eller sitte i andre tanker når Ordet blir lest eller forkynt. 
à

Pred 4:17    Vokt din fot når du går til Guds hus! Kom dit for å høre! Det er bedre enn når dårene bærer fram offer.   

134.Hvordan vanhelliger en hviledagen?
Når en bruker den til:

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

unødig arbeid, eller

http://www.delk.no/pontoppidan/sumbul2a.gif

syndige fornøyelser, som dans, spill, drikk, besøk på forlystelsessteder o.l.
Dette er alltid synd, men dobbelt synd når en også bryter helligdagsbudet.  


135.Er det da ikke lov å gjøre noe på søndagen?
Jo, virkelig nødvendige gjerninger som ikke kan utsettes, og kjærlighetsgjerninger, som alltid kan gjøres.

Luk. 14:5    Og han sa til dem: Om noen av dere har en sønn eller en okse som faller ned i en brønn, vil dere ikke straks dra den opp på sabbatsdagen?

Matt 12:7    Hadde dere visst hva dette betyr: Jeg har behag i barmhjertighet, ikke i offer, så hadde dere ikke fordømt de uskyldige.

136.Holder vi hviledagen hellig om vi bare lar være å gjøre noe?
Nei, vi må desto mer omgåes med Gud i vårt hjerte. Når legemet hviler, får vi mer tid og ro til å fremme sjelens beste.  


137.Trenger vi da til en hviledag hver uke?
Ja, sjelen vår trenger absolutt en slik åndelig hvile og felles oppbyggelse.

 

                LOVENS ANNEN TAVLE

138.Hva handler den annen tavle om?
Kjærlighet til oss selv og vår neste.

Matt 22:39    Du skal elske din neste som deg selv. 

139.Men skal vi elske oss selv?
Ja, men ikke på en urett og syndig måte, for da er selvkjærligheten årsak til alt ondt.  


140.Hva går den syndige selvkjærligheten ut på?
At vi søker noe vi innbiller oss er til nytte, ære eller glede for oss selv, på en måte som strir mot Guds vilje og kjærligheten til nesten.  


141.Hva er rett og uskyldig selvkjærlighet?
En gudgitt lyst til å fremme vår sanne nytte og salighet.  


142.Hva skal vi ha mest omsorg for, sjelen eller legemet?
Sjelen. Den er den edleste og den udødelige del.

Matt 16:26    Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?    

143.Men skal vi ikke sørge for legemet?
Jo, også det må vi ta vare på, slik at vi kan tjene Gud og vår neste.
à

Ef. 5:29    Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det.   

144.Skal ikke legemet undertrykkes?
Jo, ellers strir det mot sjelen. For synden bor også i legemet og kalles kjød.

1 Kor 9:27    Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i
trelldom.  

Kol 3:5    Så død da deres jordiske lemmer.   

Rom 13:14    Ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær!  


145.Hva lærer den annen tavle oss om vårt forhold til vår neste?
Vi skal alltid være slik mot ham som vi vil at han skal være mot oss. Dette gjelder både vårt sinnelag og våre handlinger.

Matt 7:12    Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem! For dette er loven og profetene. 

146.Hvordan kan denne regelen si oss hva som er rett og galt mot vår neste?
Vi skal sette oss i vår nestes sted og tenke over om vi ville at han skulle skade, bedra eller baktale oss. Selvkjærligheten sier da nei, og dermed vet vi hvordan vi skal være mot vår neste. Den sier også hva godt vi i stedet bør gjøre mot ham.  


147.Hvem er vår neste?
Ethvert medmenneske, særlig de som trenger vår hjelp eller vi trenger hjelp av - uansett om de er onde eller gode, kristne eller hedninger, venner eller fiender. 
à

Apg  17:26    Gud lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike.

Luk. 10:29    Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus: Og hvem er min neste?

148.Er det ingen forskjell på den kjærligheten vi skal ha til vår neste?
Jo, vi har mer plikt til å utøve kjærlighet jo nærmere vår neste er knyttet til oss, enten ved slektskap, vennskap, naboskap, ved velgjerninger de har gjort mot oss, eller ved felles tro, håp, kjærlighet og alvor i å søke Guds rike.

Gal  6:10    La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.    


149.Skal vi også elske vår fiende som oss selv?
Ja.

Matt 5:44-45    Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.    

150.Men kan vi ikke hate en som er ugudelig?
Nei, vi skal sørge for hans beste, like mye som for noen annens. Særlig skal vi vise omsorg for sjelen hans. Men vi må vokte oss så vi ikke samtykker i den synden han gjør (Pontoppidan, 1996).”


Kilder:

Pontoppidan, Erik. (1996). Sannhet til gudfrygtighet. (www.delk.no)

Pontoppidan, Erik. (1923). Sandhed til Gudfryktighed. Forklaring til Dr. Martin Luthers lille Katekisme indeholdende alt det som den der vil bli salig trænger at vite og gjøre. Kristiania: Det norske lutherske Indremissionsselskap.