Skoleinstruksen av 1739

Skoleinstruksen av 1739


Daglig bønn, høytlesing fra Bibelen og åndelige sanger skulle innlede og avslutte hver skoledag ifølge instruksen fra 1739:

 

”Hver morgen skal han (læreren) begynde med Bøn saaledes, at der først synges en Morgen-Psalme, siden læses Morgen-Bønnen, samt et Capittel af den hellige Skrift, og endeligen synges en Poenitentzes eller annen aandelig Psalme. Medens Morgen-Bønnen læses, skal alle tilstedeværende Børn ligge paa deres Knæ; og bør han vel see til, at Børnene med Andagt synge Psalmerne, bede Bønnen, og høre Guds hellige Ord læse…Som Læsningen om Morgenen begyndes med Sang, Bøn og Guds hellige Ords Læsning; saa bør den ligeleedes  om Aftenen endes; da der først synges en aandelig Psalme, hvorpaa alle Børnene nedknæle medens Aften-Bønnen læses-, siden læses et Capittel af den hellige Skrift, og endelig endes med en Aften-Psalme. Dog tages derved i agt, at efter Veirets Beskaffenhed om Vinteren, naar det er ondt Veir, da ikkun synges et par Vers af en Psalme, paa det Børnene ved lys Aften kunde hiemkomme, og ey ved Snee-Fog og udi Mørke skal komme til Skade (Telhaug & Mediås, 2003, s. 43).”

Kilde:

Telhaug, Alfred Oftedal & Medias, Odd Asbjørn. (2003). Grunnskolen som nasjonsbygger. Fra statspietisme til nyliberalisme. Oslo: Abstrakt Forlag.