Kolosserbrevet

Kolosserbrevet

Kapittel 1

Paulus, Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, og vår bror Timoteus, til de hellige og troende brødre i Kristus, som er i Kolossæ: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Vi takker Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, og ber alltid for dere, etter at vi hørte om deres tro på Kristus Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige, på grunn av det håpet som er gjort ferdig for dere i Himmelen, det som dere før har hørt om i sannhetens ord fra evangeliet, som er kommet til dere, slik det er i hele verden, og som bærer frukt, som det også har gjort hos dere fra den dagen dere hørte det og kom til erkjennelse av Guds nåde i sannhet. Slik dere også har lært det av Epafras, vår kjære medtjener, som er en trofast Kristi tjener på deres vegne, han som også fortalte oss om deres kjærlighet i Ånden. Av denne grunn, fra den dagen vi hørte om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere, og vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om Hans vilje i all visdom og åndelig forstand, at dere kan vandre verdig for Herren og fullt ut være til behag for Ham, ved at dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i erkjennelse av Gud, så dere blir styrket med all kraft etter Hans herlighets makt, til all tålmodighet og langmodighet med glede, så dere takker Faderen som har gjort oss i stand til å få del i de helliges arv i lyset. Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike. I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes forlatelse. Han er bildet av den usynlige Gud, Den førstefødte framfor hele skapningen. For i Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og de som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt ved Ham og for Ham. Og Han er før alle ting, og i Ham består alle ting. Og Han er hodet for legemet, menigheten, Han som er begynnelsen, Den førstefødte av de døde, for at Han skal ha overhøyhet i alle ting. For det var etter Faderens velbehag at hele fylden skulle bo i Ham, og – ved Ham – forlike alle ting med Seg Selv, ved at Han gjorde fred ved blodet på Hans kors, enten det er de ting som er på jorden eller de ting som er i himlene. Og dere som før var fremmede og fiender av sinnelag, i de onde gjerninger, dere har Han nå forlikt i Sitt kjøds legeme ved døden, or å framstille dere hellige og ulastelige og uklanderlige framfor Seg Selv, hvis dere bare blir stående i troen, grunnfestet og faste, og ikke blir ført bort fra håpet i evangeliet, det som dere har hørt, det som ble forkynt for hver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, ble tjener for. Som en slik gleder jeg meg nå i mine lidelser for dere og oppfyller i mitt kjød det som mangler i Kristi trengsler, for Hans legemes skyld, som er menigheten. For den ble jeg en tjener etter den Guds forvaltning som ble gitt meg for dere, å oppfylle Guds ord, hemmeligheten som i tidligere tider og for tidligere slekter har vært skjult, men som nå er blitt åpenbart for Hans hellige. For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er i denne hemmeligheten blant hedningene, det er Kristus i dere, håpet om herligheten. Ham forkynner vi, og vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske i all visdom, for at vi kan framstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus. Mot dette arbeider også jeg, og jeg kjemper ved Hans kraft som virker kraftig i meg.

Kapittel 2

For jeg vil dere skal vite hvilken veldig kamp jeg har hatt for dere og for dem i Laodikea og for mange andre som ikke har sett mitt ansikt i kjødet, for at deres hjerter kan bli trøstet, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen i den fulle vissheten som kommer av innsikten, til kunnskapen om Guds hemmelighet, både om Faderen og om Kristus. I Ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult. Dette sier jeg ikke for at noen skal bedra dere med overtalende ord. For selv om jeg er borte fra dere i kjødet, er jeg likevel hos dere i ånden. Og jeg gleder meg over å se den gode orden hos dere og fastheten i deres tro på Kristus. Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så vandre i Ham, rotfestet og grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til, idet dere er rike i den med takksigelse. Se til at det ikke er noen som bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag, etter menneskers overlevering, etter verdens makter og ikke etter Kristus. For i Ham bor hele Guddommens fylde legemlig. Og i Ham er dere blitt fylt, i Ham som er hodet for all myndighet og makt. I Ham ble dere også omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved å avlegge kjødets syndelegeme, ved Kristi omskjærelse, da dere ble begravd med Ham i dåpen og i den også ble oppreist med Ham ved troen på Guds verk, Han som oppreiste Ham fra de døde. Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjød, har Han gjort levende sammen med Ham. Og Han har tilgitt dere alle overtredelsene, og Han slettet ut håndskriftet som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Og Han tok det bort, ved at Han naglet det til korset. Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller i spørsmål om en høytid eller en nymånedag eller sabbater, som bare er en skygge av de kommende ting, da legemet tilhører Kristus. La ingen lure fra dere seiersprisen ved at han har sin lyst i ydmykhet og tilbedelse av engler og trenger seg inn i de ting som han ikke har sett, og som til ingen nytte blåser seg opp av sitt kjødelige sinn og ikke holder fast ved Hodet. Fra Ham får hele legemet næring og blir knyttet sammen ved ledd og sener. Det vokser den vekst som er fra Gud. Hvis dere da altså døde med Kristus fra verdens makter, hvorfor vil dere da, som om dere lever i verden, underordne dere slike regler som: Rør ikke, smak ikke, ta ikke? – etter menneskers bud og lærdommer. Dette angår jo ting som er til for å gå i oppløsning ved bruken. Slikt har nok ord for å være visdom med sin selvvalgte gudsdyrkelse, ydmykhet og mishandling av legemet. Men de er ikke av noen verdi til å stå imot kjødets lyst.

Kapittel 3

Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, er Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med Ham i herlighet. Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden: hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og grådighet, som er avgudsdyrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. I disse syndene vandret dere selv før, da dere levde i dem. Men nå skal dere også legge av alt sammen: sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skittent snakk fra deres munn. Lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd dere det gamle menneske med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye menneske, som blir fornyet til kunnskap etter bildet av Ham som skapte det. Her er det verken greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell eller fri, men Kristus er alt og i alle. Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet. Vær overbærende med hverandre og tilgi hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilga dere, slik skal også dere gjøre. Men framfor alt dette: Dere må ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens bånd. Og la Guds fred råde i hjertene deres! Den ble dere også kalt til i ette legeme. Og vær takknemlige! La Kristi ord bo rikelig i dere i all visdom, slik at dere underviser og formaner hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden synger i deres hjerter for Herren. Og hva dere enn gjør i ord eller gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, og takk Gud Faderen ved Ham. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, slik det sømmer seg i Herren. Dere ektemenn, elsk deres hustruer og vær ikke bitre mot dem! Dere barn, adlyd deres foreldre i alle ting, for dette er velbehagelig for Herren. Dere fedre, gjør ikke brna deres bitre, så de ikke blir motløse. Dere slaver, adlyd deres herrer etter kjødet i alle ting, ikke med øyentjeneste som slike som vil gjøre mennesker til lags, men i hjertets oppriktighet, fordi dere frykter Gud. Og alt dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at det er fra Herren dere skal få arven som lønn. Dere tjener jo Herren Kristus. Men den som gjør urett, skal få tilbake for den urett han har gjort, og det blir ingen forskjellsbehandling.

Kapittel 4

Dere herrer, gi slavene deres det som er rett og rettferdig, og vit at også dere har en Herre i himmelen. Hold fast på og våk i bønnen med takksigelse! Be også for oss, at Gud vil åpne en dør for ordet, så vi kan tale Kristi hemmelighet, den som jeg også er i lenker for, så jeg kan åpenbare den, på den måten jeg bør tale. Vandre viselig overfor dem som er utenfor, og kjøp den lagelige tid! Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, slik at dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. Tykikus, vår kjære bror, trofaste tjener og medtjener i Herren, skal fortelle dere alt nytt om meg. Jeg sender ham til dere nettopp med denne hensikt, slik at han kan få vite hvordan dere har det og trøste deres hjerter, sammen med Onesimus, en trofast og kjær bror, som er en av dere. De vil fortelle dere om alt det som skjer her. Aristark, min medfange, hilser dere sammen med Markus, Barnabas’ søskenbarn, som dere fikk beskjed om, hvis han kommer til dere, så ta vel imot ham, og Jesus som blir kalt Justus, hilser dere. Disse er mine eneste medarbeidere for Guds rike blant dem som er omskåret. De er blitt til trøst for meg. Epafras, som er en av dere, en Kristi tjener, hilser dere. Han strider alltid med iver for dere i bønn, for at dere kan stå fullkomne og fullendte i all Guds vilje. For jeg vitner om ham at han har stor nidkjærhet for dere og for dem i Laodikea og dem i Hierapolis. Lukas, den kjære legen, og Demas hilser dere. Hils brødrene som er i Laodikea og Nymfas og menigheten som i er i hans hus. Når dette brevet er opplest hos dere, se da til at det også blir lest opp i laodikeernes menighet, og at dere likeledes får lest brevet fra Laodikea. Og si til Arkippus: ”Ta vare på den tjenesten du har mottatt i Herren, så du fullfører den.” Denne hilsenen er med min egen hånd – Paulus. Husk lenkene mine! Nåde være med dere! Amen.