Olav Valen-Senstad om kristendommens innflytelse i skolen

...derfor får en egentlig aldri for meget kunnskap om Gud, tilegner seg aldri for meget av Bibel, katekismus, salmebok, oppbyggelige skrifter og kristen forkynnelse...
...
tusener av barn og ungdom forlater hvert år våre skoler – og kan ikke budene, ikke artiklene, knapt nok Fadervår, og av Bibelhistorien husker de ingenting når de har vært ute av skolen et år eller to. Og i denne vankundighetens spor gror det all mulig synd og last, en stigende frekkhet i seder og skikker – med en åndelig holdning som tydelig røper at kristen kunnskap ikke har noen makt i sinnet...
Les mer...

Kong Haakon VII om kristendom som løsning på verdens problemer

-Det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheter og alt det onde, er å vende tilbake til gammeldags kristendom med de gamle kristne verdier.

-Skal menneskerettene bestå i Europa må det en kristen gjenfødelse til.

...Kong Haakon etterlot seg et velbrukt nytestamente. Det var utslitt, men uerstattelig for ham. Han leste daglig i det...

Les mer...

Kong Haakon VII og Kong Christian X ble som barn lært opp til å lese i Det nye testamente hver dag

...Dronning Louise var en oppriktig kristen med tilknytning til indremisjonskretser i København. Hun lærte tidlig sine barn til å lese i Det nye testamente hver dag. Mens de to eldste sønnene hennes ble konger i henholdsvis Danmark og Norge, ble hennes datter Ingeborg bestemor til tre monarker; Kong Harald av Norge, Kong Baudouin av Belgia og Kong Albert II av Belgia, samt oldemor til Storhertug Henri, statsoverhodet i Luxembourg...
...
Les mer...

Nær 170.000 skoler i verden med "Kristus i sentrum"

...suksess ikke først og fremst kommer av tillit til våre egne løsninger, men av tillit til Jesus Kristus som lot oss kalle ham Lærer. Må Han inspirere, lede og støtte oss. Må Han bringe trygt i mål alle de oppgaver vi har påtatt oss i Hans navn...
Les mer...

Skoleinstruksen av 1739

Salmesang, bibellesing og bønn ved skoledagens begynnelse og avslutning, var en naturlig del av skoledagen i 1739.
Les mer...

Obligatorisk opplæring i kristendom i Norge 1536-1850

I 1739 ble det innført obligatorisk skolegang for alle gutter og jenter som bodde på landet. Hovedformålet med skolen var at barna skulle omvende seg og bli sanne kristne.
Les mer...

Obligatorisk trosopplæring i kristendom i Norge ca. 1000-1536

...kristendommen ga menneskelivet ny indre mening gjennom bevisstgjøringen om at hver enkelt hadde en udødelig sjel som trengte frelse...
...den som frykter og elsker Gud framfor alle ting, har ifølge Kongespeilet tilegnet seg fundamentet for all videre opplæring, og dersom han lærer og følger dette grunnsyn, vil han verken mangle sann visdom eller andre gode ting...
Les mer...

Erik Pontoppidans "Sannhet til gudfryktighet" - forord og spørsmål 1-8

Biskop Erik Pontoppidans lærebok fra 1737 er trolig den læreboka som har hatt størst innflytelse på kristenlivet i Norge. Slektsledd etter slektsledd fikk sin kristne tro og sitt syn på kristenlivet preget av Pontoppidans forklaring til Luthers lille katekisme. Boka ble sist trykket opp i 1996 og brukes fremdeles på skoler og i menigheter i Norge.

En ordentlig, grundig og tilstrekkelig innsikt i kristendommens sannheter burde jo være det høyeste mål å strebe mot for alle  som i tid og evighet ikke vil regnes blant dårene, som bekymrer seg for så mangt, men ikke for det ene nødvendige... (Fra forordet)
Les mer...

Psykoterapeut mener at unges dårlige psykiske helse skyldes manglende kristendomsundervisning

I Sverige har en psykoterapeut ved navn Lennart Bergstrøm gått ut med en uvanlig påstand. Han sier at de unges dårlige psykiske helse er et resultat av manglende kristendomsundervisning.
Les mer...